16 08 611

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการโครงการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเดินสายสัญญาณ ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2018 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต