itc

 

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศมีหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ Webometrics นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ทั้งระบบ โดยการย้ายลิ้งค์ของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมาอยู่ภายใต้โดเมน www.pkru.ac.th เพื่อเพิ่มจำนวนลิ้งค์ภายใน internal link) ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านการปรากฏสู่สาธารณะ (Presence) ของ Webometrics ซึ่งอาจส่งผลให้ลิ้งค์หน้าผู้บริหารเว็บไซต์ (admin) มีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์ภายใน 7340

 

© 2018 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต