OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4074103
การพัฒนาอนามัยชุมชน
หน่วยกิต : 2
 
Community health development
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : ชญานิช ลือวานิช
โปรแกรมวิชา : สาธารณสุขชุมชน
คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย


คำอธิบายรายวิชา :

ความหมาย ชนิดและลักษณะชุมชน การศึกษาวิถีชุมชน การเตรียมชุมชน การทำแผนที่ การวินิจฉัยชุมชน การวางแผนดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน การควบคุมกำกับงาน การประเมินผล และการสรุปรายงาน
 
จุดประสงค์ :
1. ทราบถึงแนวคิดการพัฒนาอนามัยชุมชน
2. มีทักษะในการศึกษาวิถีชุมชน ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาอนามัยชุมชน
3. สามารถทำแผนที่เดินดิน
4. สามารถวางแผน ดำเนินการและประเมินโครงการในการแก้ปัญหาอนามัยชุมชน
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
-ความหมาย แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาอนามัยชุมชน

-แจกแนวการสอน
-ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-แนวการสอน
-แผ่นใส
2
-หลักการและวิธีการพัฒนาอนามัยชุมชน
-การดำเนินงานพัฒนาอนามัยชุมชน
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-แผ่นใส

3
-การศึกษาวิถีชุมชน (โครงสร้างชุมชน แผนผังเครือญาติ ประวัติชีวิต ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน/รูปแบบการดูแลตนเอง)
-บรรยาย
-ศึกษากลุ่มย่อย/นำเสนอ
-อภิปราย ซักถาม
-ฝึกการทำแผนผังเครือญาติ
-แผ่นใส
--ใบงาน
4
-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
-การทำแผนที่เดินดิน
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-แผ่นใส
--ใบงาน
5
-ปัญหาอนามัยชุมชน
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-แผ่นใส
6
กระบวนการวินิจฉัยอนามัยชุมชนและแนวทางในการแก้ปัญหาอนามัยชุมชน
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-แผ่นใส
--ใบงาน
7
สอบกลางภาค
-การทำแฟ้มประวัติครอบครัว
-สอบ
-บรรยาย อภิปราย ซักถาม
-แผ่นใส
8
ฝึกปฏิบัติการภาคสนามในการวินิจฉัยชุมชนและการทำแผนที่เดินดิน
ฝึกปฏิบัติภาคศนาม
9
สรุปผลการฝึกวินิจฉัยชุมชนและฝึกหาแนวทางในแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน
-บรรยาย
-ศึกษากลุ่มย่อย/นำเสนอ
-อภิปราย ซักถาม
-แผ่นใส
-ใบงาน
10
-การวางแผนโครงการสุขภาพชุมชน
-การดำเนินงานโครงการสุขภาพชุมชน
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-แผ่นใส
*ส่งรายงานการวินิจฉัยชุมชน
11
-การประเมินผลโครงการสุขภาพชุมชน
-กรณีศึกษาการดำเนินงานกระบวนการวินิจฉัยอนามัยชุมชน
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-กรณีศึกษา
-ฝึกการประเมินโครงการ
-แผ่นใส
-ใบงาน
12
-การเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
-จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาอนามัยชุมชน
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-ฝึกการประเมินโครงการ
-แผ่นใส
13
นำโครงการฝึกปฏิบัติในชุมชน
14
นำโครงการฝึกปฏิบัติในชุมชน
15
ประเมินโครงการและสรุปรายงาน
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
16
นำเสนอข้อค้นพบและผลการดำเนินโครงการ
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม

ส่งรายงานการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน

การวัดผล :
 


การประเมินผล :

A = 80 - 100
B+ = 75 - 79
B = 70 - 74
C+ = 65 - 69
C = 60 - 64
D+ = 55 - 59
D = 50 - 54
E = 0 - 49
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University