OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4013503
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
หน่วยกิต : 3
 
Electric Circuit Analysis
 
ภาคเรียนที่ : 1/2552
อาจารย์ผู้สอน : อนันต์ สันติอมรทัต
โปรแกรมวิชา : ฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระเเสตรง โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของ L R และ C ในวงจรไฟฟ้ากระเเสตรงและกระเเสสลับ ค่าคงตัวเวลา การวิเคราะห์วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระเเสสลับ หม้อแปลงในวงจรไฟฟ้ากระเเสสลับหลายเฟส สัญญาณไฟฟ้ารูปไซน์ ฮาร์มอนิกฟังก์ชันและกราสัญญาณไฟฟ้าพารามิตเอร์ของสัญญาณพัลซ์ การแปลงรูปสัญญาณ
 
จุดประสงค์ :
มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1.
ความรู้เบื้องต้น ความต้านทาน
บรรยายแนะนำรูปแบบการเรียนการสอน
2.
วงจรอนุกรมและขนาน
บรรยาย
3-5
การวิเคราะห์วงจรกระเเสตรง
บรรยาย
6
ทบทวน
บรรยายสรุป
7
สอบเก็บคะเเนนครั้งที่ 1
สอบ
30 คะเเนน
8
งดการเรียนการสอน
9
ตัวเก็บประจุ และการเก็บประจุ
บรรยาย
10
ตัวเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำ
บรรยาย
11
ทบทวน
บรรยายสรุป
12
แรงดันไฟฟ้าและกระแสสลับแบบไซน์ / สอบเก็บคะเเนนครั้งที่ 2
/บรรยาย /สอบเก็บคะเเนนครั้งที่ 2
30 คะเเนน นัดสอบนอกเวลา
13
พีชคณิตเชิงซ้อนและเฟเซอร์
บรรยาย
14
การวิเคราะห์วงจรกระเเสสลับ
บรรยาย
15
ทบทวน
บรรยายสรุป
16
สอบเก็บคะเเนครั้งที่ 3
สอบ
40 คะเเนน

การวัดผล :
สอบเก็บคะเเนนย่อย 3 ครั้ง 100 คะเเนน
 


การประเมินผล :

อิงเกณฑ์ คะเนน น้อยกว่า 30 คะเเนน ระดับเกรด E
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University