OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 3562207
จิตวิทยาธุรกิจ
หน่วยกิต : 3(3-0)
 
Business Psychology
 
ภาคเรียนที่ : 2/2551
อาจารย์ผู้สอน : กัสมาภรณ์ หงษ์ขาว
โปรแกรมวิชา : ธุรกิจศึกษา
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาถึงความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คำปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ การปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการร่วมงานกับผู้อื่น จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและจิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 
จุดประสงค์ :
2.1จุดประสงค์ปลายทาง
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจได้โดยอาศัยหลักการทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.2จุดประสงค์นำทาง
2.2.1เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ
2.2.2เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจได้
2.2.3เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น
2.2.4เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและชี้แนะการจูงใจผู้ร่วมงาน
2.2.5เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาในการบริหารงานการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
2.2.6เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2.2.7เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
2.2.8เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
2.2.9เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความแตกต่างของบุคคลกับการทำงาน การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในองค์กรและกระบวนการในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-2
บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาธุรกิจ
1.1 ความหมายของจิตวิทยา
1.2 ขอบข่ายของจิตวิทยาธุรกิจ
1.3 สาขาของวิชาจิตวิทยา
1.4 ประเภทของธุรกิจ
1.5. วิวัฒนาการของจิตวิทยาธุรกิจ
1.6 ประโยชน์ของจิตวิทยาธุรกิจ
- แนะนำรายวิชา, ชี้แจงกติกาการเรียน
- ทำความเข้าใจข้อตกลงการเรียน
- ชี้แจงงานระหว่างเรียน
- แบ่งหัวข้อในการทำรายงานกลุ่ม
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- การทดสอบก่อนเรียน
- การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง(Self - Study)
- ศึกษากรณีศึกษา (Case Study)
แบบฝึกหัด
Pre-Test
3
บทที่ 2
ภารกิจของผู้นำในองค์การธุรกิจ
2.1 ความหมายชองผู้นำ
2.2 ทฤษฎีความเป็นผู้นำ
2.3 ระดับของผู้นำ
2.4 ภารกิจของผู้นำในองค์การธุรกิจ
- Mind/Concept Map และ
- ให้ผู้เรียนนำเสนอหน้าชั้น
คนละ 5 นาที
แบบฝึกหัด
4
บทที่ 3
บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ
3.1 ความหมายของบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ
3.2 ประเภทของบุคลิกภาพ
3.3 บุคลิกภาพที่น่ารัก(A Plasing Personality)
3.4 บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ
3.5 บุคลิกภาพของผู้นำเชิงธุรกิจตามลักษณะหัวใจผู้นำ
3.6 บุคลิกภาพของผู้นำเชิงธุรกิจตามเทคนิคเดลฟาย
3.7 บุคลิกภาพของนักธุรกิจตัวอย่าง
3.8 การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ
3.9 การพัฒนาบุคลิกภาพโดยสร้างเสน่ห์ให้แก่ตนเอง
- ศึกษากรณีศึกษา
(Case Study)
แบบฝึกหัด
5
บทที่ 4
จิตวิทยากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
4.1 การวางแผนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
4.2 การสรรหา
4.3 การออกแบบใบสมัคร-ตัวอย่างใบสมัคร
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลในใบสมัคร
4.5 การตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลที่อ้างอิงได้
4.6 การดำเนินการสอบ
4.7 การสัมภาษณ์
4.8 การสรุปผล
4.9 การประกาศผลและการให้มารายงานตัว
- ฝึกการเรียนรู้แบบรายบุคคล
(Individual Study)
- Mini Workshop ฝึกการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์เหมือนจริงตามหัวข้อการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
แบบฝึกหัด
6
บทที่ 5
ยุทธวิธีในการเข้าใจผู้อื่น
5.1 ธรรมชาติของบุคคล
5.2 บุคคลมีความแตกต่างกัน
5.3 ประเภทของบุคคล
5.4 ยุทธวิธีในการเข้าใจผู้อื่น
- เน้นการเรียนรู้จากกรณีปัญหา(Problem–Based Learning : PBL)
- ฝึกการทำงานแบบ Team Work
แบบฝึกหัด
7-8
สอบกลางภาค
หัวข้อรายงาน
กลุ่ม1 ภาวะผู้นำ

กลุ่ม2 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

กลุ่ม3 การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน

กลุ่ม4 การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและสร้างขวัญกำลังใจ

กลุ่ม5 การจูงใจในการทำงาน

กลุ่ม6 สุขภาพในการทำงาน

กลุ่ม7 การติดต่อสื่อสาร

กลุ่ม8 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล

กลุ่ม9 การทดสอบและการคัดเลือกบุคลากร

กลุ่ม10 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท
Mid Term Test
ทุกกลุ่ม นำเสนอรายงาน
9
บทที่ 6
การจูงใจผู้ร่วมงาน
6.1 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
6.2 ทฤษฎีการจูงใจ
6.3 ประเภทของสิ่งจูงใจ
- เน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบJigsaw คือ
แบ่งงานให้ผู้เรียน
ศึกษาคนละ 1หัวข้อ
แบบฝึกหัด
10
บทที่ 7
การให้คำปรึกษาและการสอนแนะ
7.1 ความหมายของการให้คำปรึกษา(Counseling)
7.2 รูปแบบของการให้คำปรึกษา
7.3 ความสำคัญของการให้คำปรึกษา
7.4 ประโยชน์ของการจัดบริการให้คำปรึกษา
7.5 เทคนิควิธีการให้คำปรึกษา
7.6 บทบาทของผู้ให้คำปรึกษา
7.7 คุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
7.8 ตัวอย่างปัญหาของพนักงานในองค์การธุรกิจ
7.9 การสอนแนะ(Coaching)
- ศึกษากรณีศึกษา
(Case Study)
แบบฝึกหัด
11
บทที่ 8
การจัดการกับความเครียดในการทำงาน
8.1 ความหมายของความเครียด
8.2 พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดความเครียด
8.3 โรคที่เกิดจากความเครียด
8.4 สาเหตุของความเครียด
8.5 ความเครียดกับโรคหัวใจ
8.6 กลวิธีคลายความเครียด
8.7 ประโยชน์ของการคลายความเครียด
8.8 วิธีทำให้หายเครียดขณะขับรถ
- ใช้เทคนิคการสอนแบบ
H2W5 คือการสร้าง
คำถามถามและค้นหา
คำตอบไปพร้อม ๆ กัน
- ศึกษากรณีศึกษา
(Case Study)
แบบฝึกหัด
12
บทที่ 9
วิธีบริหารพนักงานที่มีพลังงานสร้างสรรค์
9.1 ประเภทของพนักงานในองค์การธุรกิจ
9.2 ลักษณะของพนักงานที่มีพลังสร้างสรรค์
9.3 หลักในการบริหารพนักงานที่มีพลังสร้างสรรค์
- ศึกษากรณีศึกษา
(Case Study)
แบบฝึกหัด
13
บทที่ 10
ศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
10.1 ความหมายของการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
10.2 คุณสมบัติที่สำคัญของนักวิพากษ์วิจารณ์
10.3 แนวคิดเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์
10.4 ประเภทของผลงานเพื่อการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
10.5 หลักในการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
10.6 ตัวอย่างการวิพากษ์วิจารณ์
- ศึกษากรณีศึกษา
(Case Study)
แบบฝึกหัด
14
บทที่ 11
การปรับตัวตนทางสังคมและการตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
11.1 การปรับตนทางสังคมโดยการพัฒนาบุคลิกภาพ
11.2 การปรับตัวทางสังคมโดยใช้วิธีควบคุมตนเอง
11.3 การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน
11.4 การตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
11.5 การทำงานเป็นทีม
- ใช้เทคนิคการสอนแบบ
Team Work และ
- ศึกษากรณีศึกษา
(Case Study)
แบบฝึกหัด
15-16
บทที่ 12
จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงาน
12.1 วิธีสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงานกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
12.2 วิธีสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงาน ความเป็นไปได้ในอนาคต
12.3 การใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงาน
12.4 การใช้หลักธรรมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงาน
12.5 กุศโลบายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงาน
12.6 กรณีตัวอย่างวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงาน
- ศึกษากรณีศึกษา
(Case Study)
- การทดสอบหลังเรียน
- การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง(Self - Study)
- ทบทวนเนื้อหาตลอดภาคเรียน
แบบฝึกหัด
Post-Test
17
สอบปลายภาค
Final Test

การวัดผล :
1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10%
2. แบบฝึกหัด, Mind/Concept Map 15%
3. Case Study 15%
4. ทดสอบ Pre-Test, Post-Test 10%
5. Mid-term Examination and Report(กลุ่ม) 20%
6. Final Examination 30%
 


การประเมินผล :

ค่าระดับคะแนน A = 80 – 100 คะแนน ค่าระดับคะแนน B+ = 75 – 79 คะแนน
ค่าระดับคะแนน B = 70 – 74 คะแนน ค่าระดับคะแนน C+ = 65 – 69 คะแนน
ค่าระดับคะแนน C = 60 – 64 คะแนน ค่าระดับคะแนน D+ = 55 – 59 คะแนน
ค่าระดับคะแนน D = 50 – 54 คะแนน ค่าระดับคะแนน E = 0 – 49 คะแนน
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
มานพ สวามิชัย.(2527). จิตวิทยาธุรกิจ = Business psychology. กรุงเทพฯ: ไนน์.
มาลี จุฑา.(2542) จิตวิทยาธุรกิจ: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ หจก.ทิพยวิสุทธิ์.
มาลี จุฑา. (2544). จิตวิทยาธุรกิจ(พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์.(2548). จิตวิทยาธุรกิจ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมสาร.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University