OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2051606
องค์ประกอบของการสร้างละครและงานบนเวที
หน่วยกิต : 2(1-2)
 
Subject Name Fundamental Play Production and Stagecraft
 
ภาคเรียนที่ : 1/2551
อาจารย์ผู้สอน : สุพรรษา สุวรรณ์
โปรแกรมวิชา : ศิลปกรรม
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างละคร หน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ในการจัดการแสดงและศึกษาการเคลื่อนไหวบนเวที ศึกษาหน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการสร้างละคร ทฤษฎี เทคนิคและศิลปะเกี่ยวกับองค์ประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกาย เพลงและขนบของละคร ฝึกปฏิบัติงานบนเวที
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การสร้างละคร หน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ในการจัดการแสดง.
2. มีความรู้ในเรื่องการเคลื่อนไหวบนเวที.
3. รู้หน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการสร้างละคร
4. ศึกษาทฤษฎี เทคนิคและศิลปะเกี่ยวกับองค์ประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกาย เพลงและขนบของละคร
5. ปฏิบัติงานบนเวทีได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-3
*ศึกษาและวิเคราะห์
- การสร้างละคร
- หน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ในการจัดการแสดง.
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด้วยตัวเอง+การอ่านหนังสือหรือเอกสาร+การวิเคราะห์+การถามคำถาม
4-5
*ศึกษาและวิเคราะห์
- การเคลื่อนไหวบนเวที
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด้วยตัวเอง+การอ่านหนังสือหรือเอกสาร+การวิเคราะห์+การถามคำถาม+ปฏิบัติ
6-7
*หน้าที่และความสัมพันธ์ของ
- องค์ประกอบต่าง ๆ ของการสร้างละคร
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด้วยตัวเอง+การอ่านหนังสือหรือเอกสาร+การวิเคราะห์+การถามคำถาม
8
สอบระหว่างภาค
วัดผลและประเมินผล
9-13
*ทฤษฎี เทคนิคและศิลปะเกี่ยวกับ
- องค์ประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกาย เพลงและขนบของละคร
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด้วยตัวเอง+การอ่านหนังสือหรือเอกสาร+การวิเคราะห์+การถามคำถาม+ปฏิบัติ
14-15
*ปฏิบัติงานบนเวที
ปฏิบัติเป็นรายบุคคล
16
สอบปลายภาค
วัดผลและประเมินผล

การวัดผล :
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 %
1.2 คะแนนปลายภาคเรียน 30 %
 


การประเมินผล :

ระดับคะแนน A = 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน B+ = 75 – 79 %
ระดับคะแนน B = 70 – 74 % ระดับคะแนน C+ = 65 – 69 %
ระดับคะแนน C = 60 – 64 % ระดับคะแนน D+ = 55 – 59 %
ระดับคะแนน D = 50 –54 % ระดับคะแนน E = ต่ำกว่า 50 %
 
ตำราเรียนหลัก :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที / มัทนี รัตนิน.หมวดหมู่นส. 792.023
 


เอกสารประกอบการเรียน :
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที / มัทนี รัตนิน. หมวดหมู่นส. 792.023
2.ละครเวทีสมัยใหม่ ยุคแรกเริ่ม-รัชกาลที่ 9 / กอบกุล อิงคุทานนท์.หมวดหมู่นส. 895.912
3.ศิลปการละครทางปฏิบัติ / เด่นดวง พุ่มศิริ .หมวดหมู่นส. 792.02
4.ละครชาตรี เรื่องพระสุธน-มโนราห์ ตอน มโนราห์บูชายัญ = Lakorn Chatri (southern play) [วีดีทัศน์] / มูลนิธิกุศลศิลป์ . หมวดหมู่นส. 792.02
5. ศิลปการละครทางปฏิบัติ ตอน ศิลปแห่งการจัดแสดงละคร / เด่นดวง พุ่มศิริ .หมวดหมู่นส. 792.02
6. นาฏกรรมและการละคร หลักการบริการและการจัดการแสดง / วิมลศรี อุปรมัย.หมวดหมู่นส. 792.02
7. ศิลปการละครทางปฏิบัติ ตอน ผู้กำกับการแสดงกับผู้แสดง/เด่นดวง พุ่มศิริ.หมวดหมู่นส. 792.09
8. ศิลปการละครทางปฏิบัติ ตอน แนวการศึกษาบทละคร / เด่นดวง พุ่มศิริ. หมวดหมู่นส. 895.912
9. วรรณคดีการละคร / โดย เบญจมาศ พลอินทร์ และ เศรษฐ พลอินทร์. หมวดหมู่นส. 895.912
10. วรรณคดีการละคร / สมถวิล วิเศษสมบัติ . หมวดหมู่นส. 895.912
11.บทละครแสดงประกอบแสง เสียง เรื่อง"ตำนานพระมอเฒ่า" / สุดใจ สะอาดยิ่ง .หมวดหมู่นส. 895.912
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.anurakthai.com/
http://www.patravaditheatre.com
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University