OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2052107
การเขียนบทละคร 1
หน่วยกิต : 2(1-2)
 
Playwriting
 
ภาคเรียนที่ : 1/2551
อาจารย์ผู้สอน : สุพรรษา สุวรรณ์
โปรแกรมวิชา : ศิลปกรรม
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาหลักเบื้องต้นของการแต่งบทละคร วิเคราะห์ละครเพื่อเป็นแนวทางการเขียนบทละคร ฝึกหัดเขียนบทละครสั้น ๆ
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อรู้หลักเบื้องต้นของการแต่งบทละคร
2. สามารถวิเคราะห์ละครเพื่อเป็นแนวทางการเขียนบทละคร
3. ฝึกหัดเขียนบทละครสั้น ๆ
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
หลักเบื้องต้นของการแต่งบทละคร
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด้วยตัวเอง+การอ่านหนังสือหรือเอกสาร+การบรรยาย+การถามคำถาม
2
วิเคราะห์ละครเพื่อเป็นแนวทางการเขียนบทละคร
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด้วยตัวเอง+การอ่านหนังสือหรือเอกสาร+การบรรยาย+การถามคำถาม
3
การฝึกการเขียนบทความง่ายๆ
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด้วยตัวเอง+การอ่านหนังสือหรือเอกสาร+การบรรยาย+การถามคำถาม
4-5
การฝึกการเขียนนิทาน
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด้วยตัวเอง+การอ่านหนังสือหรือเอกสาร+การบรรยาย+การถามคำถาม
6-7
การฝึกการเขียนเรื่องสั้น
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด้วยตัวเอง+การอ่านหนังสือหรือเอกสาร+การบรรยาย+การถามคำถาม
8
สอบระหว่างภาค
วัดผล-ประเมินผล
9-10
การฝึกการเขียนนวนิยาย
การแบ่งกลุ่มย่อย+การเรียนรู้ด%E

การวัดผล :
 


การประเมินผล :

 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University