OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2553103
การเมืองไทย
หน่วยกิต : 2
 
THAI POLITICS
 
ภาคเรียนที่ : 2/2550
อาจารย์ผู้สอน : ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
โปรแกรมวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

การศึกษาระบบะการบริหารการเมืองการปกครองของประเทศไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความสัมพันธ์ทางการเมืองกับต่างประเทศ
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางการมเอง ตามสถานการณ์ต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการเมืองของไทยและนำไปใช้ในการดำรงฃีวิตฐานะที่เป็นคนในสังคมไทยต่อไป
3. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการดำรงฃีวิตอย่างถูกต้อง
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
แนะนำการเรียนการสอนในระหว่างภาคเรียน และหัวข้อต่างๆ ที่จะต้องทำการศึกษา
บรรยาย ทดสอบความรู้เบื้องต้นของนักศึกษา
2
การเมืองไทยยุคปัจจุบัน ระหว่างปี พ.ศ.2475-2500
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แจกเอกสารประกอบการสอนตลอดภาคเรียน
3
สภถานการณ์ทางการเมือง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
4
สถาบันทางการเมืองการปกครองไทย
- พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
- ความหมายพรรคการเมือง
- ประวัติพรรคการเมือง
- การจัดตั้งพรรค
- สิทธิการเลือกตั้ง
- ทฤษฏีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- การเลือกตั้ง
- ระบบการเลือกตั้ง
- บทบาทของการเลือกตั้งที่มีต่อระบบการเมืองไทย
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
5
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์กับการเมืองไทย
- ความหมายและความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์
- ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
- ความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
6
กลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมือง
- ความสำคัญและความแตกต่าง
บรรยาย และให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยกับพรรคการเมือง
7
รัฐธรรมนูญ
- ที่มา
- ความหมาย
- ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
- ประเภทรัฐธรรมนูญ
- ประวัติวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
8
สรุปสาระสำคัญของสัปดาห์ที่ 2-7
บรรยาย อธิบาย
9
ทดสอบกลางภาคเรียน
10
เหตุการณ์การเมืองไทยปัจจุบันและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
- พัฒนาการการปกครองไทย
บรรยาย ยกตัวอย่าง
11
รัฐธรรมนูญการปฏิรูปการเมือง
- สาถนการณ์ปัจจุบัน
บรรยาย
12
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
บรรยาย และ มอบหมายงานให้นักศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์
13
การเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้ง
บรรยาย
14
พรรคการเมิองกับกลุ่มผลประโยชน์
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
15
การเมือง รัฐบาล การคอรัปชั่น
- แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
บรรยาย อธิบาย
16
นักศึกษานำเสนองานค้นคว้า
และสรุปบทเรียนที่ผ่านมา
บรรยาย โดยอาจารย์และนักศึกษา

การวัดผล :
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน
1.1 กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน 30 คะแนน
1.2 การศึกษาค้นคว้า 10 คะแนน
1.3 ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน
2. สอบปลายภาค 40 คะแนน
 


การประเมินผล :

80-100 เกรด A
75-79 เกรด B+
70-74 เกรด B
65-69 เกรด C+
60-64 เกรด C
55-59 เกรด D+
50-54 เกรด D
0-49 เกรด E
 
ตำราเรียนหลัก :
เอกสารประกอบการเรียน โดย อาจารย์ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราคแหง
เอกสารประกอบการเรียน โดยผศ.วิทยา ชินบุตร คณะรัฐศษสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 


เอกสารประกอบการเรียน :
อาจารย์ผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University