OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4112105
สถิติธุรกิจ
หน่วยกิต : 3
 
Business statistics
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : ธวัชชัย จันทร์ทอง
โปรแกรมวิชา : ฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

การสำรวจจากตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคส-แควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การพยากรณ์ทางธุรกิจ เลขดัชนี และการตัดสินใจเชิงสถิติทางธุรกิจ สถิตินอนพาราเมตริก
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการทางสถิติ
2. สามารถคำนวณและจัดกระทำข้อมูลได้
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
4. สามารถนำความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยทางธุรกิจต่าง ๆ ได้

 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
ทบทวนเนื้อหาทางสถิติ
บทที่ 1 บทนำ
บรรยาย ทำแบบฝึกหัด
2
บทที่ 2 การสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์
3.1. การประมาณค่าแบบจุด
3.2. แบบเป็นช่วง
บรรยาย ทำแบบฝึกหัด
3
บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
บรรยาย ทำแบบฝึกหัด
4
สอบกลางภาค
บทที่ 6 การทดสอบไคสแควส์
บรรยาย ทำแบบฝึกหัด
5
บทที่ 7 เลขดัชนี
บทที่ 8 การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์
บรรยาย ทำแบบฝึกหัด
6
บทที่ 9 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
บรรยาย ทำแบบฝึกหัด
7
บทที่ 10 วิธีทดสอบแบบนอนพาราเมตริก
บรรยาย ทำแบบฝึกหัด
8
บทที่ 11 การพยากรณ์ การตัดสินใจเชิง
สถิติทางธุรกิจ
บทที่ 12 การควบคุมคุณภาพทางธุรกิจ
บรรยาย ทำแบบฝึกหัด


การวัดผล :
น้ำหนักคะแนน
คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 คะแนนกลางภาค 60 คะแนน แบ่งออกเป็น
สอบ 30 คะแนน
ทดสอบย่อยและแบบฝึกหัด 20 คะแนน
เข้าเรียน 10 คะแนน
2.2 คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน
 


การประเมินผล :

A = 80 - 100
B+ = 75 - 79
B = 70 - 74
C+ = 65 - 69
C = 60 - 64
D+ = 55 - 59
D = 50 - 54
E = 0 - 49
หมายเหตุ
นักศึกษาปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา
ประเมินผล เป็น PD, P, และ F
 
ตำราเรียนหลัก :
เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติธุรกิจ อ.ธวัชชัย จันทร์ทอง
 


เอกสารประกอบการเรียน :
1. ดวงใจ วีสกุล และคณะ,สถิติธุรกิจ,สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545
2. อัจฉรีย์ จันทลักขณา,หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2544
3. ร.ศ.พันธิพา สุทรารชุน,สถิติธุรกิจ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2536
4. ผศ. กานดา พูนลาภทวี, สถิติเพื่อการวิจัย,ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2539
5. ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา, หลักสถิติ,ภาควิชาสถิติ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541
6. ผศ.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล, สถิติธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2543
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
-
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University