OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4073615
การบริหารงานสาธารณสุข
หน่วยกิต : 3
 
(Public Health Administration)
 
ภาคเรียนที่ : 1/2550
อาจารย์ผู้สอน : ชญานิศ ลือวานิช
โปรแกรมวิชา : สาธารณสุขชุมชน
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ กระบวนการวางแผนโครงการด้านสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 
จุดประสงค์ :
หลังเรียนวิชานี้แล้วผู้เรียนควรมีสมรรถภาพดังนี้
1. ทราบแนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข
2. สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีองค์การสำหรับการบริหารสาธารณสุขตามกรณีศึกษา
3. สามารถวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ
4. สามารถวางแผนโครงการด้านสาธารณสุขและประเมินผล
5. ทราบและสามารถวิเคราะห์การบริหารในระบบประกันสุขภาพ
6. ทราบหลักการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข
-แจกแนวการสอน
-ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
2
แนวคิด ทฤษฎีองค์การ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การสาธารณสุข
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
3
แนวคิด ทฤษฎีองค์การ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การสาธารณสุข (ต่อ
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
4
แนวคิด ทฤษฎีองค์การ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การสาธารณสุข (ต่อ
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
5
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงานสาธารณสุข
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
6
การกระจายอำนาจบริการสุขภาพและ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
7
โครงสร้างการบริหารสาธารณในประเทศในอดีต ปัจจุบันและในทศวรรษหน้า
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
8
-สอบกลางภาค
-นโยบายสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์และ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
9
การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพและแผนพัฒนาสุขภาพ
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
10
การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพและแผนพัฒนาสุขภาพ (ต่อ)
-บรรยาย
-กรณีศึกษา
-อภิปราย ซักถาม
11
การอำนวยการ การควบคุมงาน การกำกับงาน
-บรรยาย
-กรณีศึกษา
-อภิปราย ซักถาม
12
การประเมินผลการดำเนินงานบริหารสาธารณสุข
-บรรยาย
-กรณีศึกษา
-อภิปราย ซักถาม
13
การบริหารทรัพยากรสาธารณสุขและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (การบริหารเงิน งบประมาณ พัฒนาผู้บริหาร การผลิตบุคลากร)
-บรรยาย
-กรณีศึกษา
-อภิปราย ซักถาม
14
การบริหารทรัพยากรสาธารณสุขและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (การบริหารเงิน งบประมาณ พัฒนาผู้บริหาร การผลิตบุคลากร) ต่อ
-บรรยาย
-แบบประเมิน
-อภิปราย ซักถาม
15
การบริหารระบบประกันสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
16
แนวโน้มและทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม

การวัดผล :
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน
1.1.1 เข้าชั้นเรียน 10%
1.1.2 ใบงาน 10%
1.1.3 วิเคราะห์ข่าวในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข 15 %
1.1.4 แปลบทความวิชาการความยาว 1-2 หน้า 1 เรื่อง 15%
1.1.5 คะแนนสอบกลางภาค 20%
1.2 คะแนนสอบปลายภาค 30%
 


การประเมินผล :

80-100 A
75-79 B+
70-74 B
65-69C+
60-64 C
55-59 D+
50-54 D
0-49 E
 
ตำราเรียนหลัก :
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์. (2549). การจัดการสาธารณสุขในชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 5. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2550). ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพจน์ พรหมสัตยพรต, สงครามชัย ลีทองดี, นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ และ วีระชัย ก้อนมณี. (2549). การบริหารงานสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 7. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2541). การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข หน่วย 1 -15.
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
---------. (2542). การบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วย 1 -15. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
--------. (2532). การวางแผนงานสาธารณสุข หน่วย 1 – 15. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University