OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4073519 4073519
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
หน่วยกิต : 2
 
Basic Medical Care II
 
ภาคเรียนที่ : 2/2549
อาจารย์ผู้สอน : ชญานิศ ลือวานิช
โปรแกรมวิชา : สาธารณสุขชุมชน
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

วิธีการซักประวัติและการตรวจร่างกาย หลักการวินิจฉัยแยกโรคจากกลุ่มอาการ อาการแสดงที่สำคัญของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นภายในขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย
 
จุดประสงค์ :
ความมุ่งหมายของรายวิชา หลังเรียนวิชานี้แล้วผู้เรียนควรมีสมรรถภาพดังนี้
1. ซักประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วย
2. สามารถวินิจฉัยแยกโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อได้จากอาการและอาการแสดง
3. สามารถพิจารณาให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อภายในขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
การซักประวัติและการบันทึกข้อมูล (ทบทวน)
แจกแนวการสอน
-ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
2
-การตรวจร่างกายศีรษะ หน้า หู คอ จมูก
-การตรวจร่างกายผิวหนัง/การหายใจ
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
3
การตรวจร่างกายระบบไหลเวียนและหลอดเลือด
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
4
-การตรวจร่างกายทรวงอก
-การตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหาร
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
5
การตรวจร่างกายระบบประสาท/กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
6
กระบวนการวินิจฉัยโรคและการส่งต่อ
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
7
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
8
สอบกลางภาค
9
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นกลุ่มอาการไข้มีผื่น/ไข้ไอ
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
10
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่มีอาการปวดท้อง
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
11
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอก
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
12
DM, HT
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
13
AIDS/HIV
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
14
TB/SARS
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
15
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นกลุ่มอาการสูตินรีเวช
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-สาธิต ฝึกปฏิบัติ
16
สอบภาคปฏิบัติ

การวัดผล :
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน
1.1.1 การฝึกตรวจร่างกายระหว่างเรียน 10%
1.1.2 แบบฝึกหัดในคาบเรียน 10%
1.1.3 การตรวจร่างกาย 15 %
1.1.4 แปลเอกสารโรค 1 โรค 15 %
1.1.5 สอบกลางภาค 20%
1.2 สอบปลายภาค 30%
 


การประเมินผล :

80-100 A
75-79 B+
70-74 B
65-69 C+
60-64 C
55-59 D+
50-54D
0-49 E
 
ตำราเรียนหลัก :
ธิติ สนับบุญ และ วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์. (2549). การดูแลรักษาเบาหวานแบบองค์รวม. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์. (2548). คู่มือพยาบาลฉบับเวชปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.
สภาการพยาบาล. (2545). ข้อกำหนดสำหรับการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพยาบาลชั้นหนึ่ง.
มปท.
สมบูรณ์ คุณาธิคม และ ปรียานุช แย้มวงษ์. (2547). เวชปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
สันต์ หัตถีรัตน์. (2549). ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2543). ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์.
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2544). คู่มือหมอชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.
สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย. (2544). การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น. หน่วยที่ 8-15.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University