OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2553801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต : 2(90)
 
Preparation for Professional Experience in Public Administration 3
 
ภาคเรียนที่ : 1/2549
อาจารย์ผู้สอน : ปนัดดา ทรัพย์สมาน
โปรแกรมวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
ปฐมนิเทศก่อนออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สัมมนา
2-4
ออกฝึกงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยอู่ในการกำกับดูแลของอาจารย์นิเทศก์และผู้ควบคุมการฝึกงานของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
5-10
จัดทำเอกสารรายงานผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
11-12
เตรียมการจัดสัมมนา
13-16
จัดสัมมนาหลังเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การวัดผล :
 


การประเมินผล :

 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University