OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4074417
การนิเทศงานสุขศึกษา
หน่วยกิต : 2(2-0)
 
Supervision in Health Education
 
ภาคเรียนที่ : 1/2549
อาจารย์ผู้สอน : รศ.บุษบา จิรกุลสมโชค
โปรแกรมวิชา : สาธารณสุขชุมชน
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

ความหมาย ความสำคัญ ความจำเป็น และจุดมุ่งหมายของการนิเทศงานสุขศึกษา รูปแบบของการนิเทศงานสุขศึกษา คุณสมบัติของผู้นิเทศ เทคนิค กระบวนการนิเทศงานสุขศึกษา
 
จุดประสงค์ :
หลังจากเรียนจบแล้วนักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของการนิเทศงานสุขศึกษาได้
2. บอกรูปแบบ และกระบวนการนิเทศงานสุขศึกษาได้
3. อธิบายคุณสมบัติของผู้นิเทศได้
4. มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนิเทศงาน
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
- แนะนำการเรียนการสอนรายวิชา
- ความหมาย และความสำคัญของการนิเทศงาน
- วัตถุประสงค์ของการนิเทศ
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
2
- ลักษณะของการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
- ความหมายของผู้นิเทศ
- คุณลักษณะของผู้นิเทศที่ดี
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
3
- หน้าที่ของผู้นิเทศ
- กระบวนการวางแผนการนิเทศ
- อำนาจหน้าที่ และการมอบหมายงาน
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
4
- รูปแบบของการนิเทศ
- แบ่งตามวิธีการปฏิบัติ
- แบ่งตามบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ
- แบ่งตามอำนาจหน้าที่
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
5-6
- การจูงใจ และรูปแบบการจัดการนิเทศ
- องค์ประกอบของการจูงใจ
- การจูงใจและพฤติกรรมมนุษย์
- การจูงใจในทางลบและความคับข้องใจ
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการนิเทศที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
7
สอบกลางภาค
8
- การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
- ความสำคัญ
- ประเภทของการตัดสินใจ
- กระบวนการตัดสินใจ
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
9
- การสื่อสารกับการนิเทศ
- ความหมายของการสื่อสาร
- องค์ประกอบของการสื่อสาร
- รูปแบบของการสื่อสาร
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- พฤติกรรมการสื่อสาร
- อุปสรรคของการสื่อสาร
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
10-11
- การวางแผนการจัดการนิเทศ
- วัตถุประสงค์
- ระยะเวลาของแผน
- กระบวนการวางแผน
- การวางแผนโดยยึดวัตถุประสงค์
- องค์ประกอบของแผน
- ยุทธวิธีในการวางแผนนิเทศ
- การบริหารเวลา
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
12
- ทักษะของผู้นิเทศ
- เทคนิคการนิเทศ
- หน้าที่ของผู้รับการนิเทศ
- ปัญหาและสาเหตุในการนิเทศ
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
13-14
- กระบวนการนิเทศงานสุขศึกษาในงานสาธารณสุข
- การพัฒนาการดำเนินงานสุขศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข
- การวิเคราะห์พฤติกรรม
- การสังเคราะห์การเรียนรู้และกิจกรรมสาธารณสุข
- การวิเคราะห์แผนสุขศึกษา
- การประมวลผลการดำเนินงานสุขศึกษา
- เครื่องชี้วัดในงานสุขศึกษา
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
4.งานที่ได้รับการมอบหมาย
15
-ทบทวนบทเรียน
-นำเสนอรายงาน
16
สอบปลายภาค

การวัดผล :
1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. การสอบ - กลางภาค
- ปลายภาค
3. งานที่ได้รับมอบหมาย
 


การประเมินผล :

คะแนน 80 - 100 = A
คะแนน 75 - 79 = B+
คะแนน 70 - 74 = B
คะแนน 65 - 69 = C+
คะแนน 55 – 64 = C
คะแนน 50 - 54 = D+
คะแนน 45 - 49 = D
คะแนน 0 - 44 = E

 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
1 นิพนธ์ ไทยพานิช. เทคนิคการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2535.
2 ---------------------. การนิเทศแบบคลินิก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
3. พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. การแนะแนวและให้คำปรึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2526.
4. พรรณราย ทรัพย์ประภา. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำอักษร การพิมพ์, 2528.
5. Raymond L. Hilgert and Theo Haimann. Supervision. Ohio : South – Western Publishing Co.,
1991.
6. วารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University