OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4072307
ปฏิบัติการปฐมพยาบาล
หน่วยกิต : 1
 
First aid practice
 
ภาคเรียนที่ : 1/2549
อาจารย์ผู้สอน : ชญานิศ ลือวานิช
โปรแกรมวิชา : สุขศึกษา
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

ปฏิบัติการตรวจประเมินสัญญาณชีพ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ การฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การพันผ้า การห้ามเลือด การตกแต่งบาดแผลการฝึกเข้าเฝือก
 
จุดประสงค์ :
1. วัดและประเมินสัญญาณชีพได้ถูกต้อง
2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลได้เหมาะสมกับลักษณะการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
3. สามารถให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เหมาะสม
4. ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละประเภทได้ถูกต้อง
6. สามารถห้ามเลือดได้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
7. ปฏิบัติการเข้าเฝือกได้ถูกต้อง เหมาะสม
8. สามารถทำความสะอาดบาดแผลได้ถูกต้อง
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
-แนะนำอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล
-ฝึกการคัดกรอง
-แจกแนวการสอน
-ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
2
-การเปิด-ปิดของปราศจากเชื้อ
-การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
-สาธิต
-ฝึกการเปิด-ปิดของปราศจากเชื้อ
-ฝึกการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
3
การวัดสัญญาณชีพ
-ฝึกการวัดสัญญาณชีพ
-อภิปราย ซักถาม
4
ทักษะการปฐมพยาบาล
-สาธิต
-ฝึกทักษะการปฐมพยาบาล
-อภิปราย ซักถาม
5
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม ช็อค หมดสติ เป็นตะคริว
-สาธิต
-ฝึกการจัดท่า
-การช่วยเหลือผู้เป็นตะคริว
-อภิปราย ซักถาม
6
สัญญาณชีพ
-ฝึกการวัดสัญญาณชีพ
-อภิปราย ซักถาม
7
การปฐมพยาบาลผู้ถูกสัตว์กัด
-สาธิต
-/ฝึกปฏิบัติ
-อภิปราย ซักถาม
8
สอบปฏิบัติกลางภาค
สอบปฏิบัติ
9
ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้นในเด็กและในผู้ใหญ่
-สาธิต
-ฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ
10
สอบรายบุคคลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น
สอบปฏิบัติ
11
การปฐมพยาบาลผู้มีบาดแผล
ฝึกทำแผล
12
ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก
-สาธิต
-อภิปราย ซักถาม
13
ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้จมน้ำ
-สาธิต
-ฝึกการช่วยเหลือผู้จมน้ำ
-อภิปราย ซักถาม
14
ฝึกการดามกระดูก
-สาธิต
-ฝึกการดาม
-อภิปราย ซักถาม
15
ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
-สาธิต
-ฝึกการเคลื่อนย้าย
-อภิปราย ซักถาม
16
สอบปฏิบัติปลายภาค
สอบปฏิบัติ

การวัดผล :
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน
1.1.1 เข้าชั้นเรียน 5%
1.1.2 ใบงาน 10%
1.1.3 การทดสอบการปฏิบัติในชั่วโมง 20 %
1.1.4 คะแนนสอบปฏิบัติกลางภาค 20%
1.1.5 คะแนนสอบปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น 20%
1.2 คะแนนสอบปฏิบัติปลายภาค 30%
 


การประเมินผล :

80-100 A
75-79 B+
70-74 B
65-69 C+
60-64 C
55-59 D+
50-54 D
0-49 E
 
ตำราเรียนหลัก :
พวงเพ็ชร์ เหมือนสน. (2544). การปฐมพยาบาล. สุพรรณบุรี : วิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี.
วรรรเพ็ญ อินทร์แก้ว. (2548). การพยาบาลสาธารณภัย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภาจำกัด.
วิรัตน์ ศรีนพคุณ และ ศรี ศรี นพคุณ. (2543). การปฐมพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพรรณ ธัญจิราและ วนิดา ออประเสริฐศักดิ์. (2546). การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University