OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 1072304
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม
หน่วยกิต : 2(1-2)
 
(Social Study for Young Children
 
ภาคเรียนที่ : 2/2548
อาจารย์ผู้สอน : สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว
โปรแกรมวิชา : การศึกษาปฐมวัย
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กวัย 0-6 ปี ความหมายและความสำคัญของสังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่ายเนื้อหา หลักการสอน บทบาทหน้าที่ของครูในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านสังคม การส่งเสริมบุคลิกภาพและคุณธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 
จุดประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ :-
1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กวัย 0-6 ปีได้
2. อธิบายความหมายและความสำคัญของสังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยได้
3. อธิบายขอบข่ายเนื้อหา หลักการสอน บทบาทหน้าที่ของครูในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านสังคมได้
4. อธิบายและจัดกิจกรรมการส่งเสริมบุคลิกภาพและคุณธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้
5. เขียนแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยได้
6. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยได้

 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
- ปฐมนิเทศ
- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสังคมของเด็ก 0-6 ปี
- แจกแนวการสอน
- บรรยาย
- อภิปราย
2
- การเล่นของเด็กปฐมวัย
- พัฒนาการทางการเล่นของเด็กปฐมวัย
- บรรยาย
- อภิปราย / ฝึกปฏิบัติการ
3-4
- ความหมายและความสำคัญของสังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
- การพัฒนา E.Q. .ในเด็กปฐมวัย
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติการ
- อภิปรายกลุ่ม
5-6
- ขอบข่ายและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางสังคม
- หลักการสอนทักษะทางสังคมแก่เด็กปฐมวัย
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติการ
- อภิปรายกลุ่ม
7-9
- การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมแก่เด็กปฐมวัย
- บทบาทหน้าที่ของครูในการพัฒนาทักษะทางสังคม แก่เด็กปฐมวัย
- ฝึกปฏิบัติการ
- ทดลองจัดกิจกรรม
- บรรยาย
10
ทดสอบ
ทดสอบ
11-12
- การจัดกิจกรรมการส่งเสริมบุคลิกภาพและ
คุณธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย

- ฝึกปฏิบัติการ
- บรรยาย
- ทดลองจัดกิจกรรม
- อภิปราย
13-14
- การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
- ฝึกปฏิบัติการ
15
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
- ปฏิบัติการเขียนบันทึก
- บรรยาย
16
สอบปลายภาค
ทดสอบ
สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอน
2. ของเล่นและสื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
3. แผนการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา
4. แผ่นใสประกอบการบรรยาย
5. เครื่องเล่นเทปและซีดี

การวัดผล :
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน
- การเข้าชั้นเรียนและจิตพิสัย 10 คะแนน
- งานกลุ่ม 10 คะแนน
- งานรายบุคคล 20 คะแนน
- แผนการสอน 10 คะแนน
- ทดลองจัดกิจกรรมและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 10 คะแนน
- สอบระหว่างภาค 10 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

 


การประเมินผล :

A = 80 – 100 คะแนน
B+ = 75 – 79 คะแนน
B = 70 – 74 คะแนน
C+ = 65 – 69 คะแนน
C = 60 – 64 คะแนน
D+ = 55 – 59 คะแนน
D = 50 – 54 คะแนน
E = 0 – 49 คะแนน

 
ตำราเรียนหลัก :
ภรณี คุรุรัตนะและคณะ.การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) แนวคิดของกลุ่มนักการศึกษา.
กรุงเทพฯ : บริษัท เซเว่นพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2542.
อารี สัณหฉวี. พหุปัญญากับการเรียนแบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อการศึกษาเด็ก.,ม.ป.ป.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
เกษลดา มานะจุติ. สื่อการเรียนและเครื่องเล่นของเด็กก่อนวัยเรียน. เชียงใหม่ : สหวิทยาลัย
ล้านนา เชียงใหม่ ,2529.
ประภาพรรณ สุวรรณศุข. พฤติกรรมวัยเด็ก.เอกสารคำสอนชุดวิชา หน่วยที่ 10 (เล่ม 2) .
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2525.
ประสงค์ สังขะไชย. การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์.
นครราชสีมา: โคราชพริ้นติ้ง,2546.
เยาวพา เดชะคุปต์. กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด,2540.
อารี พันธ์มณี. คิดอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : บริษัทต้นอ้อแกรมมี่ จำกัด.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
www.naeyc.org
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University