OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2554902
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
หน่วยกิต : 3 (3-0)
 
Introduction to Public Administration Research Methodology
 
ภาคเรียนที่ : 2/2548
อาจารย์ผู้สอน : ไพศาล บรรจุสุวรรณ์
โปรแกรมวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานทุกขั้นตอน
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย คำถามการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย และการออกแบบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย (Research Proposal) และสามารถสร้างเครื่องมือการวิจัยในลักษณะของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย อ่านรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอน
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1 - 4
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
บรรยาย อธิบายประกอบแผ่นใส ซักถาม
5 - 9
ขั้นตอน กระบวนการ การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
บรรยาย อธิบายประกอบแผ่นใส ซักถาม
10 - 14
การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการอ่านรายงานการวิจัย
บรรยาย อธิบายประกอบแผ่นใส ซักถาม
15 - 16
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
บรรยาย อธิบายประกอบแผ่นใส ซักถาม
รับผิดชอบสอนโดยตรง

การวัดผล :
คะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน
 


การประเมินผล :

A = 80 - 100
B+ = 75 - 79
B = 70 - 74
C+ = 65 - 69
C = 60 - 64
D+ = 55 - 59
D = 50 - 54
E = 0 - 49
 
ตำราเรียนหลัก :
กวี รักษ์ชน และคณะ. 2543. หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สุจริตรา บุญยรัตพันธุ์. 2546. ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2536. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, บรรณาธิการ. 2540. ปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เพ็ญแข แสงแก้ว. 2544. สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่พับบลิชชิ่ง.
กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอนด์ เอส. โฟโต้ สตูดิโอ.
Babbie, Earl R. 1975. The Practice of Social Research. 2nd ed. Belmont: Wadsworth Publishing Co., Inc.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
-
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
(Online) Available URL: http://www.google.co.th
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University