OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4071104
กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 2
หน่วยกิต : 2(1-2)
 
Anatomy and Physiology 2
 
ภาคเรียนที่ : 1/2550
อาจารย์ผู้สอน : รศ.บุษบา จิรกุลสมโชค
โปรแกรมวิชา : สาธารณสุขชุมชน
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษารูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย
 
จุดประสงค์ :
หลังจากเรียนจบแล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย โครงสร้าง และความสำคัญของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ได้
2. สามารถบอกความผิดปกติที่เกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ได้
3. สามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-2
บทที่ 8 ระบบย่อยอาหาร
• เนื้อเยื่อของทางเดินอาหาร
• กายวิภาค และสรีรวิทยาของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
- ท่อทางเดินอาหาร
- อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร
- การเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร
- อาหารและการย่อยอาหาร
- การซึมของอาหาร
- กระบวนการทางเคมีที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร
- อาการผิดปกติของระบบย่อยอาหาร
- ปฏิบัติการเรื่องระบบย่อยอาหาร
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ปฏิบัติการ
3-5
บทที่ 9 ระบบการไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลือง
• องค์ประกอบของระบบการไหลเวียนโลหิต
• เลือด
- หน้าที่ของเลือด
- ส่วนประกอบและชนิดของเม็ดเลือด
- เกล็ดเลือด และน้ำเลือด
• เส้นเลือด
- ชนิดและหน้าที่ของเส้นเลือด
• หัวใจ
- โครงสร้างของหัวใจ
- การเต้นของหัวใจ
- เสียงจากการทำงานของหัวใจ
• การไหลเวียนของระบบโลหิต
• ชีพจร
• ความดันโลหิต
• ระบบการไหลเวียนของน้ำเหลือง
- ส่วนประกอบ และหน้าที่ของน้ำเหลือง
- ท่อน้ำเหลือง
- อวัยวะที่สร้างน้ำเหลือง
• ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลือง
- ปฏิบัติการเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลือง
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ปฏิบัติการ
6-7
บทที่ 10 ระบบหายใจ
• ส่วนประกอบ และหน้าที่ของระบบหายใจ
• การหายใจ และการควบคุมการหายใจ
• องค์ประกอบทางเคมี ของการหายใจ
• คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการหายใจ
• อาการผิดปกติของระบบหายใจ
- ปฏิบัติการเรื่องระบบหายใจ
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ปฏิบัติการ
8
สอบกลางภาค
9-10
บทที่ 11 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
- อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
- กระบวนการสร้างน้ำปัสสาวะ
- การขับถ่ายปัสสาวะ
- องค์ประกอบของน้ำปัสสาวะ และปัจจัยควบคุมปริมาณ
น้ำปัสสาวะ
- อาการผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
- ปฏิบัติการเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะ
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ปฏิบัติการ
11-12
บทที่ 12 ระบบต่อมไร้ท่อ
- ชนิดของต่อมไร้ท่อ
- หน้าที่ของฮอร์โมน
- ประเภทและคุณสมบัติของฮอร์โมน
- กลไกการทำงานของฮอร์โมน
- การควบคุมการสร้าง และการหลั่งฮอร์โมน
- ปฏิบัติการเรื่องระบบต่อมไร้ท่อ
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ปฏิบัติการ
13-14
บทที่ 13 ระบบสืบพันธุ์
- อวัยวะสืบพันธุ์ชาย
- อวัยวะสืบพันธุ์หญิง
- การปฏิสนธิ
- การตั้งครรภ์ และการคลอด
- การขับน้ำนม
- อาการผิดปกติของระบบอวัยวะสืบพันธุ์
- ปฏิบัติการเรื่องระบบสืบพันธุ์
1.บรรยาย
2.อภิปราย ซักถาม
3.ปฏิบัติการ
15
นำเสนอรายงาน / ทบทวนบทเรียน
16
สอบปลายภาค

การวัดผล :
1.การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.การสอบ
-สอบย่อย
- สอบครั้งที่ 1
- สอบครั้งที่ 2
3.งานที่ได้รับมอบหมาย 2 ชิ้น

 


การประเมินผล :

คะแนน
80 - 100 = A
75 - 79 = B+
70 - 74 = B
65 - 69 = C+
55 – 64 = C
50 - 54 = D+
45 - 49 = D
น้อยกว่า45 = E
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
กนกธร ปิยธำรงรัตน์. ระบบของอวัยวะของร่างกาย. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา : 2537.
จรวยพร ธรณินทร์. แบบเรียนสรีรวิทยาด้วยตนเอง. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา,
กทม. : 2519.
จิรา ธีรสุวรรณจักร. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต : 2542.
พริ้มเพรา ผลเจริญสุข. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. ภาควิชาสุขศึกษา
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กทม. : 2528.
เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์. ปอดและการหายใจ. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล, กทม. : มปป.
วิไล ชินธเนศ และคณะ. Chula’s Atlas of Basic Human Anatomy. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม. : 2542.
วิไล ชินธเนศ ธันวา ตันสถิตย์ และมนตกานต์ ตันสถิตย์. กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์.
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม. : 2539.
สนั่น สุขวัจน์ และคณะ. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล, กทม. : 2523.
อาจ แจ่มเมฆ. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของคอร์เดท. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กทม. : มปป.
Elaine N.Marieb. Human Anatomy and Physiology. 2rd’ edition. The Benjamin/ Cummings
Publishing Company, inc., CA. : 1992.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University