OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2564404
กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา
หน่วยกิต : 2
 
Public Health Law and Forensic Medicine)
 
ภาคเรียนที่ : 2/2548
อาจารย์ผู้สอน : ชญานิศ ลือวานิช
โปรแกรมวิชา : สาธารณสุขชุมชน
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การประกอบโรคศิลป บทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอบเขตความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต่อกฎหมายทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงหลักสูตรพลิกศพ สาเหตุการตาย การตัดสินการตาย การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการเขียนรายงานชันสูตรพลิกศพ
 
จุดประสงค์ :
1. ทราบและเข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด ธรรมนูญ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
2. ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบของนักการสาธารณสุขภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลป
3. เข้าใจความหมาย วัตถุประสงค์ สาเหตุ ชนิดบาดแผล และการตาย วิธีการชันสูตรบาดแผลและชันสูตรพลิกศพ การเขียนรายงานชันสูตรบาดแผล การชันสูตรพลิกศพ และการเป็นพยานศาล
4. สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ พรบ.สาธารณสุขได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
-สิทธิผู้ป่วย
-พรบ. หลักประกันสุขภาพ
-แจกแนวการสอน
-ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น
-บรรยาย/ อภิปราย /ซักถาม
2
-กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพและสถานบริการ
สาธารณสุข: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
3
-กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
4
-กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและป้องกันโรค
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
5
-กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
6
-กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-ศึกษากลุ่มย่อย/นำเสนอ
7
-กฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษและเครื่องสำอาง และสถานประกอบการสปา
-บรรยาย
-อภิปราย ซักถาม
-ศึกษากลุ่มย่อย/นำเสนอ
8
สอบกลางภาค
9
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์ : ความหมาย ขอบเขต ประวัติ ประโยชน์ของนิติเวชศาสตร์
บรรยาย
อภิปราย ซักถาม
ศึกษากลุ่มย่อย นำเสนอ
10
-การพิสูจน์บาดแผล -การพิสูจน์บาดแผล ; ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบาดแผล/การบาดเจ็บ ชนิดบาดแผล ความสำคัญของบาดแผล/บาดเจ็บ และบาดแผลทางนิติเวชศาสตร์
บรรยาย
อภิปราย วักถาม
11
-การพิสูจน์บุคคลและพิสูจน์ศพ
-สาเหตุการตายผิดธรรมชาติ
บรรยาย
อภิปราย ซักถาม
12
-การเขียนรายงานทางการแพทย์และสาธารณสุขและการเป็นพยานศาล
-การเก็บวัตถุพยานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
บรรยาย
อภิปราย ซักถาม
13
-พรบ. สาธารณสุข 2535
บรรยาย
อภิปราย ซักถาม
ศึกษากลุ่มย่อย
14
-พรบ. สาธารณสุข 2535
บรรยาย
อภิปราย ซักถาม
ศึกษากลุ่มย่อย
15
-พรบ. สาธารณสุข 2535
บรรยาย
อภิปราย ซักถาม
ศึกษากลุ่มย่อย
16
-พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
บรรยาย
อภิปราย ซักถาม
ศึกษากลุ่มย่อย

การวัดผล :
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน
1.1.1 เข้าชั้นเรียน 10%
1.1.2 ใบงาน/กิจกรรมระหว่างเรียน 10%
1.1.3 ศึกษาค้นคว้า พรบ. กฎหมายสาธารณสุข คนละ 1 เรื่อง 20%
1.1.4 คะแนนสอบกลางภาค 30%
1.2 คะแนนปลายภาค 30%
 


การประเมินผล :

80-100 A
76-79 B+
70-74 B
65-69 C+
60-64 C
55-59 D+
50-54 D
0-49 E
 
ตำราเรียนหลัก :
กรมอนามัย. (2545). แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
การแพทย์แผนไทย,สถาบัน. (2545). พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญากรแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์. (2542). กฎหมายสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : ประชุมช่างจำกัด.
พรทิพย์ คำพอ. (2544). กฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญากรแพทย์แผนไทย. มปป.
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุง).
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงาน. (2545). พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545. นนทบุรี :
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University