OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2562304
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หน่วยกิต : 3(3-0)
 
Civil Law
 
ภาคเรียนที่ : 1/2551
อาจารย์ผู้สอน : ปนัดดา ทรัพย์สมาน
โปรแกรมวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาหลักกฎหมายสารบัญญัติ เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว และมรดก
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานในกฎหมาย เรื่อง บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายในเรื่องนั้นได้
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-2
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยภาพรวม
บรรยายและกิจกรรม
3-4
กฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล
บรรยายและกิจกรรม
5-6
นิติกรรม สัญญา และเอกเทศสัญญา
บรรยายและกิจกรรม
7-8
หนี้
บรรยายและกิจกรรม
9-10
ทรัพย์และทรัพย์สิน
บรรยายและกิจกรรม
11-12
ครอบครัว
บรรยายและกิจกรรม
13-14
มรดก
บรรยายและกิจกรรม
15-16
พินัยกรรม
บรรยายและกิจกรรม

การวัดผล :
คะแนนระหว่างภาค 60 %
สอบปลายภาค 40 %
 


การประเมินผล :

A = 80-100
B+ = 75-79
B = 70-74
C+ = 65-69
C = 60-64
D+ = 55-59
D = 50-54
E = 0-49
 
ตำราเรียนหลัก :
เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 


เอกสารประกอบการเรียน :
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/
http://www.pub-law.net/
http://www.kodmhai.com/
http://www.phuketcity.org/
http://www.admincourt.go.th/
http://www.concourt.or.th/
http://www.krisdika.go.th/ 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University