OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 5594704
กลศาสตร์วิศวกรรม
หน่วยกิต : 3(3-0)
 
Mechanics Engineering
 
ภาคเรียนที่ : 1/2549
อาจารย์ผู้สอน : สมศักด์ ลิ่มวงศ์กร
โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

หลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์วัสดุ เวกเตอร์ของแรงแรงในสภาวะสมดุล จุดศูนย์ถ่วง แรงเสียดทาน ความเค้น ความเครียด กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก การเสียรูปของวัสดุโครงสร้างเมื่อรับภาระต่างๆ
 
จุดประสงค์ :
1.เข้าใจหลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์วัสดุ
2.อธิบายหลักการของเวกเตอร์ของแรงในสภาวะสมดุล
3.เข้าใจหลักการการรวมแรง 2 มิติ
4.เข้าใจหลักการการรวมแรง 3 มิติ
5.วิเคราะห์จุกศูนย์ถ่วงของวัสดุที่มีหน้าตัดแบบต่างๆ
6.เข้าใจหลักการของแรงเสียดทานที่เกิดกับวัตถุ
7.รู้ถึงปรากฏการณ์ของความเค้นที่เกิดบนวัสดุหน้าตัดต่างๆ
8.อธิบายถึงผลของความเครียดที่เกิดขึ้น
9.อธิบายกฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก
10.เข้าใจการเสียรูปของวัสดุโครงสร้างเมื่ออยู่ในภาวะต่างๆ
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-2
หลักการทั่วไปของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ
อภิปราย/บรรยายสรุป
3
เวกเตอร์ของหน่วยแรง
บรรยายประกอบแผ่นใส
4
ระบบแรงใน 2 มิติ
บรรยายประกอบแผ่นใส
5
สอบย่อยครั้งที่ 1
ทดสอบ
6
ระบบแรงใน 3 มิติ
บรรยายประกอบแผ่นใส
7
สอบกลางภาคเรียน
ทดสอบ
8
โมเมนต์ของระบบแรง
บรรยายประกอบแผ่นใส
9
แรงกระจาย
บรรยายประกอบแผ่นใส
10-11
โมเมนต์ของความเฉื่อยของพื้นที่
บรรยายประกอบแผ่นใส
12
สอบย่อยครั้งที่ 2
ทดสอบ
13
ความเสียดทาน
บรรยายประกอบแผ่นใส
14
แรงภายใน
บรรยายประกอบแผ่นใส
15-16
งานระบบโครงสร้าง
อภิปราย/บรรยายสรุป
17
สอบปลายภาคเรียน
ทดสอบ

การวัดผล :
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 %
- จิตพิสัย (มาเรียน) 10 %
- สอบย่อย 20 %
- แบบฝึกหัด 20 %
- สอบกลางภาคเรียน 20 %
2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 %
 


การประเมินผล :

86 – 100 %A
80 – 85 % B+
74 – 79 % B
68 – 73 % C+
62- 67 % C
56 – 61 % D+
50 – 55 % D
49 % ลงมา E
 
ตำราเรียนหลัก :
1.กลศาสตร์วิศวกรรม (ภาคสถิตศาสตร์) โดย โสภณ วงศ์มีทรัพย์และเกษม จารุปาน
2.กลศาสตร์ซิศวกรรม (ภาคสถิตศาสตร์) โดย สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
 


เอกสารประกอบการเรียน :
1. กลศาสตร์ของแข็ง โดย ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
2. กลศาสตร์วัสดุ เล่ม 1 รศ.ดร. บุรฉัตร ฉัตรวีระ
3. กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตศาสตร์ รศ.มนตรี พิรุณเกษตร
4. กลศาสตร์โครงสร้าง เทอรดศักดิ์ สายสุทธิ์และอวยชัย สุภาพพจน์
5. สถิตศาสตร์ รศ.ชาญ ถนัดงาน
6. กลศาสตร์ของแข็ง โดย รศ.จำรูญ ตันนิพิศาลกุล
7. ความแข็งแรงของวัสดุ อาจารย์ ชนะ กสิภาร์
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
1. members.thai.net/tok2005/index.htm
2. www.thaiengineering.com
3. www.science.msu.ac.th
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University