OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 1632201
การจัดหมู่1
หน่วยกิต : 2
 
Classification I
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : พัชรินทร์ ชันทอง
โปรแกรมวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

การจัดหมู่ 1 (Classification 1) ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการวิเคราะห์หนังสือ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดหมู่หนังสือ การจัดหมู่หนังสือระบบต่าง ๆ การจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ การวิเคราะห์เลขหมู่ การกำหนดหัวเรื่อง และการกำหนดเลขเรียกหนังสือ
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ
2. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของจัดหมู่หนังสือ
3. เพื่อให้รู้จักระบบการจัดหมู่หนังสือที่สำคัญต่าง ๆ
4. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปของการจัดหมู่หนังสือ
5. เพื่อให้สามารถกำหนดเลขหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้
6. เพื่อให้สามารถกำหนดหัวเรื่อง และเลขเรียกหนังสือ ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ได้ถูกต้อง
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
ความหมายและความสำคัญของการจัดการสารนิเทศ และการวิเคราะห์เลขหมู่
1. การร่วมอภิปราย
2. ค้นคว้าข้อมูลจากตำราเอกสอน
2
ประวัติการจัดหมู่หนังสือ และทรัพยากรสารนิเทศอื่น ๆ
สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต
3
หลักเกณฑ์การจัดหมู่หนังสือ และทรัพยากรสารนิเทศอื่น ๆ
รายงานด้วยลายลักษณ์อักษรและวาจา
4
หลักการจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้
วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
5
การใช้ ตาราง Standard Subdivision ตามระบบทศนิยมของดิวอี้

ทำแบบฝึกปฏิบัติ
6
การจัดหมู่หนังสือโดยใช้ ตารางภูมิศาสตร์ตามระบบทศนิยมของดิวอี้
7
การใช้ตารางเลข ภาษา ตารางเชื้อชาติ ของระบบทศนิยมของดิวอี้
8
การจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ ในหมวด ภาษาและวรรณคดี
9
การจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ หมวดสังคมและมนุษยศาสตร์
10
การจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ หมวดวิทยาศาสตร์
11
การจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์
12
การจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยใช้ตารางเลขพิเศษตั้งแต่ตารางที่1-7ในหมวดต่าง ๆ
13
การจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยใช้วิธีแบ่งภายในเลขหมู่
14
การกำหนดเลขเรียกหนังสือ
15
หลักเกณฑ์การกำหนดหัวเรื่อง
16
วิธีการกำหนดหัวเรื่องใหญ่และหัวเรื่องย่อย

การวัดผล :
. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 % แบ่งเป็น
1.1.1 แบบฝึกหัดและรายงาน 30 %
1.1.2 สอบระหว่างภาค 20 %
1.1.3 การฝึกปฏิบัติ 20 %
1.2 คะแนนปลายภาคเรียน 30 %
 


การประเมินผล :

ระดับคะแนน A ได้คะแนนระหว่าง 85 % ขึ้นไป
" B+ " 80 - 84 %
" B " 75 - 79 %
" C+ " 7 0- 74 %
" C " 65 - 69 %
" D+ " 55 - 64 %
" D " 50 - 54 %
" E " ต่ำกว่า 50 %
 
ตำราเรียนหลัก :
พวา พันธุ์เมธา. (2541). ดีซี21: การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้
จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่21. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
เบญจรัตน์ สีทองสุก. (2542). การจัดหมู่ 1 : เน้นระบบทศนิยมของดิวอี้ฉบับพิมพ์ครั้งที 20 และ
21. นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม.
Taylor, Arlene G. (1999). The Organizing of Information. Englewood, Colo.: Libraries
Unlimited.
________. (2000). Wynar’s Introduction to Cataloging and Classification. 9 th ed.
Englewood,Colo.: Libraries Unlimited.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University