OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 3563206
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต : 3
 
Human Resource Information System
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : วิทยาการจัดการ


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยใน การจัดเก็บข้อมูลลักษณะข้อสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคลที่ใช้ใจการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร
 
จุดประสงค์ :
1.เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นผู้บริหารงานที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้นักศึกษาอธิบายในเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในองค์การ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.เพื่อให้นักศึกษาอธิบายในเรื่องระบบข้อมูล เพื่อออกแบบระบบ HRIS ที่มีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนวคิด และองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
แนะนำวิชาเรียน,เกริ่นนำเกี่ยวกับ HRIS
- บรรยาย
- แบบทดสอบก่อนเรียน
2
บทที่ 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และหน้าที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
- บรรยาย
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่อง
3
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
- บรรยาย
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่อง
4
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (ต่อ)
- บรรยาย
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่อง
5
บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์
- บรรยาย
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่อง
6
บทที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับปฏิบัติการ
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
7
กลางภาค
8
บทที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับกลวิธี
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
9
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับกลยุทธ์
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่อง
10
บทที่ 7 ระบบและโมเดลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- บรรยาย
- แบบทดสอบ
11
บทที่ 7 ระบบและโมเดลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่อง
12
บทที่ 8 การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่อง
13
บทที่ 8 การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อเรื่อง
14
บทที่ 9 ผลกระทบและจริยธรรมของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- present
15
บทที่ 9 ผลกระทบและจริยธรรมของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร (ต่อ)
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- present
16
สรุปบทเรียน
- present

การวัดผล :
กลางภาค : ปลายภาค
70 : 30

ประเมินผลจากคะแนน 2 ส่วนดังนี้
1.คะแนน 70 คะแนน
1.1 จิตพิสัย 10 คะแนน
1.2 สอบกลางภาค 30 คะแนน
1.3 ทดสอบย่อย 10 คะแนน
1.4 งานกลุ่ม 20 คะแนน
รวม 70 คะแนน
2.สอบปลายภาค 30 คะแนน
 


การประเมินผล :

ช่วงคะแนน 80-100 คะแนน เกรด A
ช่วงคะแนน 75-79 คะแนน เกรด B+
ช่วงคะแนน 70-74 คะแนน เกรด B
ช่วงคะแนน 65-69 คะแนน เกรด C+
ช่วงคะแนน 60-64 คะแนน เกรด C
ช่วงคะแนน 55-54 คะแนน เกรด D+
ช่วงคะแนน 50-54 คะแนน เกรด D
ช่วงคะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน เกรด E
 
ตำราเรียนหลัก :
สุภาพร พิศาลบุตร , นารีรัตน์ หวังสุนทราพร ,ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , กรุงเทพฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง
 


เอกสารประกอบการเรียน :
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศักดา หวานแก้ว , ไอทีกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,วารสารการบริหารฅน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1/2547 หน้า 67-70
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
www.siamhr.com
www.hrcenter.com
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University