OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 1634502
สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์
หน่วยกิต : 2
 
Humanities Information
 
ภาคเรียนที่ : 1/2549
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.กนก ชูลักษณ์
โปรแกรมวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติ และวิวัฒนาการของวิชามนุษยศาสตร์
สารนิเทศที่สำคัญในวิชามนุษยศาสตร์ บุคคลและสถาบันที่เกี่ยวข้อง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
จุดประสงค์ :
1. ให้มีความรู้และสามารถอธิบายถึงความหมาย ขอบข่าย และเนื้อหาโดยสังเขปของวิชามนุษยศาสตร์
2. ให้มีความรู้และทักษะในการใช้สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์สาขาต่าง ๆ
3. ให้รู้จักและสามารถประเมินคุณค่าสารนิเทศทางมนุษยศาสตร์สาขาต่าง ๆ
4. ให้มีทักษะในการนำเสนอและให้บริการสารนิเทศมนุษยศาสตร์สาขาต่าง ๆ ต่อชุมชน
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์
ความหมายและขอบเขต
ประวัติความเป็นมาของวิชามนุษยศาสตร์
วรรณกรรมทางมนุษยศาสตร์
บรรยาย
ให้นักศึกษารวบรวมบรรณานุกรมวรรณกรรมทางมนุษยศาสตร์
2
ปรัชญา
ความหมายและขอบเขต
ปรัชญาสมัยต่าง ๆ
บรรยาย
อภิปราย
รายงาน
3
สารนิเทศสาขาปรัชญา
-หนังสืออ้างอิง, หนังสือทั่วไป
-วารสารและจุลสาร
- นักเขียนวรรณกรรมทางปรัชญา
บรรยาย อภิปราย
รวบรวมบรรณานุกรมหนังสือ
ทำบรรณนิทัศน์
รายงานประวัตินักเขียน4
ศาสนา
ความหมายและองค์ประกอบของศาสนา
ศาสนาที่สำคัญของโลก
อภิปราย
ศึกษาค้นคว้า
รายงาน
5
สารนิเทศสาขาศาสนา
- หนังสืออ้างอิง หนังสือทั่วไป
วารสาร
บรรยาย อภิปราย
รวบรวมบรรณานุกรม
รวบรวมรายชื่อวารสาร
ทำบรรณนิทัศน์
6
ห้องสมุดและสถาบันทางศาสนา
นักเขียนและผลงานทางศาสนา
บรรยาย อภิปราย
รายงานประวัตินักเขียน
จัดนิทรรศการสารนิเทศทางศาสนา
7
ศิลปะ
ความหมายและความสำคัญ
ประวัติศิลปะ
บรรยาย
อภิปราย
รายงาน
8
สารนิเทศสาขาศิลปะ
ห้องสมุดและสถาบันทางศิลปะ
นักเขียนทางศิลปะ
การจัดเก็บสารนิเทศทางศิลปะ
บรรยาย อภิปราย
รายงานประวัตินักเขียน
รวบรวมบรรณานุกรมและทำบรรณนิทัศน์
ทำดรรชนีวารสาร
จัดนิทรรศการสารนิเทศทางศิลปะ
9
ดนตรีและนาฏศิลป์
ความหมาย
ประวัติดนตรีสากล
ประวัติดนตรีไทย
บรรยาย
อภิปราย
รายงาน
10
สารนิเทศสาขาดนตรีและนาฏศิลป์
ห้องสมุดและสถาบันดนตรี
นักเขียนทางดนตรีและนาฏศิลป์
บรรยาย อภิปราย
รายงานประวัตินักเขียน
รวบรวมบรรณานุกรมและทำบรรณนิทัศน์
ทำดรรชนีวารสาร
จัดนิทรรศการสารนิเทศทางดนตรีและนาฏศิลป์
11
ภาษา
ความหมาย
สารนิเทศสาขาภาษา
นักเขียนทางภาษา
บรรยาย อภิปราย
รวบรวมบรรณานุกรมและทำบรรณนิทัศน์
ทำดรรชนีวารสาร
12
วรรณคดี
ความหมาย ประวัติ ประเภท
สารนิเทศสาขาวรรณคดี
-หนังสืออ้างอิง หนังสือทั่วไป วารสาร
บรรยาย อภิปราย
รวบรวมบรรณานุกรมและทำบรรณนิทัศน์
ทำดรรชนีวารสาร
13
นักเขียนทางวรรณคดี
สถาบันและสมาคมทางภาษาและวรรณคดี
สำนักพิมพ์ทางภาษาและวรรณคดี
รางวัลวรรณกรรม

บรรยาย อภิปราย
สำรวจร้านจำหน่ายหนังสือ
รายงานประวัตินักเขียน
จัดนิทรรศการเรื่อง รางวัลซีไรต์
14
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลทางมนุษยศาสตร์
ซีดี-รอม
ฐานข้อมูลออนไลน์
บรรยาย
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า
ฝึกการใช้และการให้บริการ
15
สรุปและทบทวน

อภิปราย
บรรยาย
ซักถาม

16
ทดสอบ
ทำแบบทดสอบ

การวัดผล :
1.คะแนนระหว่างภาคเรียน 70% แบ่งเป็น
1.1 อภิปราย 10%
1.2 การเขียนรายงาน 20%
1.3 กิจกรรมในห้องสมุด 40%
2. คะแนนปลายภาคเรียน 30%

 


การประเมินผล :

A 85% ขึ้นไป
B+ 80-84%
B 75-79%
C+ 70-74%
C 65-69%
D+ 60-64%
D 50-59%
E ตำกว่า 50%
 
ตำราเรียนหลัก :
กนก ชูลักษณ์. สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์. ภูเก็ต: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2546.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
กุศล นาคะชาต. วรรณกรรมมนุษยศาสตร์และงานห้องสมุด. ปัตตานี: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์, 2528.
ฉวีวรรณ คูหาพิทักษ์. วรรณกรรมทางมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2526.
พงษ์จันทร์ คล้ายสุบรรณ์. วรรณคดีศาสนาและขนบประเพณี. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2528.
ลำปาง แม่นมาตย์. สารนิเทศสาขามนุษยศาสตร์. ขอนแก่น: ภาควิชาบรรณารักษ ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535.
วิสิทธิ์ จินตวงศ์. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของห้องสมุด. เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2521.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, 2533.
เสาวภา ธานีรัตน์. วรรณคดีศาสนา: การศึกษาขั้นพื้นฐาน. นครศรีธรรมราช:
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University