OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4023728
ปฏิบัติการเป่าแก้ว
หน่วยกิต : 2(0-4)
 
Glass Blowing Laboratory
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : ณัฐกร ชีประวัติชัย
โปรแกรมวิชา : เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

การจัดห้องสำหรับการเป่าแก้ว สมบัติทางกายภาพของแก้ว ศึกษาชนิดของหัวเป่าและเปลวไฟ เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการเป่าแก้ว เทคนิคเบื้องต้นในการเป่าแก้ว เช่น การยืด การต่อ การตัด การงอ การโค้ง แท่งแก้วคน แท่งเขี่ยเชื้อ ดอกไม้แก้ว การเพ้นแก้ว การซ่อมแซมและสร้างเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ การทำรูปต่าง ๆ โดยใช้แก้วโซดาและแก้วไฟเร็กได้
 
จุดประสงค์ :
1. รู้จักหลักปฏิบัติทั่วไปและความปลอดภัยในการเป่าแก้วได้
2. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคเบื้องต้นในการเป่าแก้วได้
3. สามารถศึกษาและใช้งานชนิดของหัวเป่าและเปลวไฟได้
4. สามารถศึกษาสมบัติทางกายภาพของแก้วได้
5. สามารถซ่อมแซมและสร้างเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
การจัดห้องสำหรับการเป่าแก้ว
การจัดห้องสำหรับการเป่าแก้ว
2
สมบัติทางกายภาพของแก้ว ศึกษาชนิดของหัวเป่าและเปลวไฟ
ศึกษาจากของจริง
3
เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการเป่าแก้ว
ศึกษาจากของจริง
4
เทคนิคเบื้องต้นในการเป่าแก้ว
ปฏิบัติการ
5
การยืด
ปฏิบัติการ
6
การต่อ
ปฏิบัติการ
7
การตัด
ปฏิบัติการ
8
การงอ
ปฏิบัติการ
9
การโค้ง
ปฏิบัติการ
10
แท่งแก้วคน
ปฏิบัติการ
11
แท่งเขี่ยเชื้อ
ปฏิบัติการ
12
ดอกไม้แก้ว
ปฏิบัติการ
13
การเพ้นแก้ว
ปฏิบัติการ
14
การซ่อมแซมและสร้างเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
15
การทำรูปต่าง ๆ โดยใช้แก้วโซดาและแก้วไฟเร็ก
ปฏิบัติการ
16
สอบปลายภาค
สอบ

การวัดผล :
การวัดผล (70 : 30)
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 70%
ชิ้นงานต่าง ๆ 60%
จิตพิสัย 10%
การตรงต่อเวลา
ความซื่อสัตย์
การเข้าชั้นเรียน
1.2. คะแนนปลายภาคเรียน
สอบปลายภาค 30%
 


การประเมินผล :

80-100 A
75-79 B+
70-74 B
65-69 C+
60-64 C
55-59 D+
50-54 D
0-49 E
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
1. เอกสารการเป่าแก้ว
2. อุปกรณ์ในการเป่าแก้ว
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University