OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2560101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
หน่วยกิต : 2(2-0)
 
Principle of Jurisprudence
 
ภาคเรียนที่ : 1/2552
อาจารย์ผู้สอน : ปนัดดา ทรัพย์สมาน
โปรแกรมวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสำคัญ การจัดทำ การใช้ การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสำคัญ การจัดทำ การใช้ การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในฐานะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
วัดพื้นฐานความรู้(เกี่ยวกับกฎหมาย)
บรรยาย
2
สาระสำคัญรัฐธรรมนูญโดยสังเขป
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม
3
ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสำคัญ และ ประโยชน์ของกฎหมาย สกุลของกฎหมาย
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรมบรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม
4
วิวัฒนาการกฎหมายไทย
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรมบรรยาย
5
ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม
6
การใช้กฎมายอาญา
หลักสำคัญของกฎมายอาญา
- ความรับผิดทางอาญา
- องค์ประกอบความผิด
- ความรับผิดในแง่การกระทำ
- บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดบรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม(กรณีศึกษา)
7
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
- ความผิดต่อชีวิต
- ความผิดต่อร่างกาย
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม(กรณีศึกษา)
8
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา(ต่อ)
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม(กรณีศึกษา)
9
สอบกลางภาค
10
สาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม
11
เอกเทศสัญญา
- ซื้อขาย ขายฝาก
- ให้
- เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม
12
- ค้ำประกัน
- จำนอง
- จำนำ
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม
13
สาระสำคัญกฎหมายครอบครัว
- การหมั้น
- การสมรส
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม
14
สาระสำคัญกฏหมายครอบครัว(ต่อ)
- การสิ้นสุดการสมรส
- อำนาจปกครองบุตร
- บุตรบุญธรรม
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม
15
สาระสำคัญกฎหมายมรดก
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม
16
กระบวนการยุติธรรม
บรรยาย
อภิปราย
ทำกิจกรรม

การวัดผล :
คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 %
คะแนนสอบปลายภาค 40 %
 


การประเมินผล :

A = 80-100
B+ = 75-79
B = 70-74
C+ = 65-69
C = 60-64
D+ = 55-59
D = 50-54
E = 0-49
 
ตำราเรียนหลัก :
นิภาพร ทิวถนอม. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวยกับกฎหมาย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2537.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
จิตติ ติงศภัทิย์. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์. ว่าด้วยตั๋วเงิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2525.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2540.

หยุด แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University