OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 5061104
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
หน่วยกิต : 3(2-2)
 
Principles of Aquatic Ecology
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : สุทิพย์ จีนาวุธ
โปรแกรมวิชา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร


คำอธิบายรายวิชา :

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะระบบ
นิเวศน์ของแหล่งน้ำ วัฎจักรของสาร การแพร่กระจายของพืช และสัตว์ ประชากร มลพิษ การสงวน
ทรัพยากร การศึกษานอกสถานที่
 
จุดประสงค์ :
เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการสมดุลของระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และสาเหตุต่างๆ ที่จะทำให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไป
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
บทนำ
บรรยาย
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
2
ปัจจัยทางกายภาพในแหล่งน้ำ
- สัณฐานวิทยาของแหล่งน้ำ
บรรยายและปฏิบัติ
3
ปัจจัยทางกายภาพในแหล่งน้ำ
- ความโปร่งแสงของน้ำ
- อุณหภูมิของน้ำ
บรรยายและปฏิบัติ
4
ปัจจัยทางเคมีในแหล่งน้ำ
- ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
- ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
บรรยาย
5
ปัจจัยทางเคมีในแหล่งน้ำ
- ค่าความเป็นด่างของน้ำ
- ค่าความกระด้างของน้ำ
บรรยาย
6
ปัจจัยทางเคมีในแหล่งน้ำ
- ค่าไนไตรท์-ไนเตรทในน้ำ
- ค่าแอมโมเนียในน้ำ
บรรยาย
7
ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและทำปฏิบัติการจำลองระบบนิเวศน์ในตู้ปลา
บฏิบัติ
8
สอบกลางภาค
9
ปัจจัยทางชีวภาพในแหล่งน้ำ
- ผู้ผลิตในแหล่งน้ำ
บรรยาย
10
- ผู้ผลิตในแหล่งน้ำ
ปฏิบัติ
11
ปัจจัยทางชีวภาพในแหล่งน้ำ
- ผู้บริโภคในแหล่งน้ำ
บรรยาย
12
- ผู้บริโภคในแหล่งน้ำ
ปฏิบัติ
13
ปัจจัยทางชีวภาพในแหล่งน้ำ
- ผู้ย่อยสลายในแหล่งน้ำ
บรรยาย
ดูภาพประกอบ
14
- ผู้ย่อยสลายในแหล่งน้ำ
ปฏิบัติ
15
ออกเก็บข้อมูลจากแหล่งน้ำต่างๆ
ปฏิบัติ
16
สรุป
รายงานผลปฏิบัติการ

การวัดผล :
คะแนนระหว่างภาคเรียน 80 % (ปฏิบัติ 60 % และคะแนนเก็บ 20 %)
คะแนนปลายภาคเรียน 20 %
 


การประเมินผล :

A = 80-100
B+ = 75-79
B = 70-74
C+ = 65-69
C = 60-64
D+= 55-59
D = 50-54
E = 0-49
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University