OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 5063101
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
หน่วยกิต : 3(2-2)
 
Coastal Aquaculture
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : อัจฉริยา มูสโกภาศ
โปรแกรมวิชา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร


คำอธิบายรายวิชา :

นิเวศวิทยาป่าชายเลน การเลี้ยงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น การเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง ปู หอย สาหร่าย
 
จุดประสงค์ :
1. อธิบายความสำคัญของระบบนิเวศน์ชายฝั่งของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. มีความเข้าใจในหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
3. มีทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สำคัญ
4. ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
บทนำ
ความสำคัญของระบบนิเวศน์ชายฝั่งของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- บรรยาย
- ค้นคว้าเพิ่มเติม
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
2
นิเวศวิทยาป่าชายเลน
- บรรยาย
ศึกษานอกสถานที่
3
สภาพของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในประเทศไทย
- บรรยาย
4
การเลือกทำเลที่ตั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
- บรรยาย
5-6
ชีววิทยาของสัตว์น้ำชายฝั่งที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
- บรรยาย
- ค้นคว้าเพิ่มเติม
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
7-8
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
9
สอบกลางภาค
10-12
การเพาะเลี้ยงปลาน้ำกร่อยและทะเล
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
ศึกษานอกสถานที่
13
การเลี้ยงปู
- บรรยาย
14
การเลี้ยงหอย
- บรรยาย
15
วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
- บรรยาย
- ค้นคว้าเพิ่มเติม
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
16
บทสรุป
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และ/หรือ ดูงานนอกสถานที่

การวัดผล :
1. คะแนนเก็บ
- สอบกลางภาค 20%
- ปฏิบัติการ 60%
2. คะแนนสอบปลายภาค 20%
 


การประเมินผล :

100-80 = A
79-75 = B+
74-70 = B
69-65 = C+
64-60 = C
59-55 = D+
54-50 = D
4 9-0 = E
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
คเชนทร เฉลิมวัฒน์. มมป. การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวาริชศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิทย์ ธารชลานุกิจ. 2521. การเพาะและขยายพันธุ์ปลา. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. กรุงเทพฯ: คณะประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุภาพร สุกสีเหลือง. 2538. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ.
สืบสิน สนธิรัตน์. 2524. ชีววิทยาของปลา. กรุงเทพฯ: คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University