OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 5064206
การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม
หน่วยกิต : 3(2-2)
 
Fancy Fish Raising
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : อัจฉริยา มูสโกภาศ
โปรแกรมวิชา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาประเภทลักษณะ ความเป็นอยู่ การเลี้ยงและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์และอนุบาล โรคพยาธิและการป้องกันรักษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น ภาชนะที่ใช้เลี้ยง พันธุ์ไม้น้ำที่ใช้ในการจัดตู้ปลา ระบบกรองน้ำ คุณสมบัติของน้ำ และอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแต่ละชนิด
 
จุดประสงค์ :
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
บทนำ
- บรรยาย
- ค้นคว้าเพิ่มเติม
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
2
วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
3
ชีววิทยาเบื้องต้นของปลาสวยงาม
- บรรยาย
4
ชนิดและลักษณะของปลาสวยงาม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- ดูสไลด์ประกอบ
5
หลักการเลี้ยงปลาสวยงาม และคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
6-10
การเพาะและขยายพันธุ์ปลาสวยงาม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- ดูวีดีทัศน์
- ศึกษานอกสถานที่
11
สอบกลางภาค
12
อาหารและการให้อาหาร
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
13
โรคและการป้องกันรักษา
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
14
พันธุ์ไม้น้ำ
- บรรยาย
- ดูสไลด์ประกอบ
15
การจัดและตกแต่งตู้ปลา
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
16
บทสรุป
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- และ/หรือ ดูงานนอกสถานที่

การวัดผล :
100-80 = A
79-75 = B+
74-70 = B
69-65 = C+
64-60 = C
59-55 = D+
54-50 = D
4 9-0 = E
 


การประเมินผล :

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 80 % (ปฏิบัติ 60% และคะแนนเก็บ 20%)
2. คะแนนปลายภาคเรียน 20%
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
ชูศักดิ์ แสงธรรม. 2541. เทคนิคเพาะเลี้ยงปลาตู้. สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม: นนทบุรี. 120 หน้า.
วันเพ็ญ มีนกาญจน์ และคณะ. 2533. ธุรกิจปลาสวยงามของไทย. สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 45 หน้า.
วิมล เหมะจันทร์. 2528. ชีววิทยาปลา. คณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 205 หน้า.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University