OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2051404
นาฏศิลป์และละครสำหรับเด็ก
หน่วยกิต : 2( 1-2
 
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : กิตติกร วิบูลย์ศรี
โปรแกรมวิชา : วัฒนธรรมศึกษา
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาที่มาของนาฏศิลป์ไทย ประเภทของนาฏศิลป์ไทย นาฏยศัพท์ ละครสำหรับเด็ก การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย การละเล่นพื้นเมือง นาฏศิลป์ชาติใกล้เคียง หลักในการชมนาฏศิลป์
 
จุดประสงค์ :
เพื่อศึกษาที่มา ประเภทของการแสดงและละครสำหรับเด็ก 2
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1.
ศึกษากำเนิด ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
บรรยาย
2.
ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
บรรยาย
3.
นาฏยศัพท์
บรรยาย-สาธิต
4.
ละครสำหรับเด็ก
บรรยาย-สาธิต
5.
การเขียนบทละครสำหรับเด็ก
บรรยาย-สาธิต
6.
การเขียนบทละครสำหรับเด็ก
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
7.
การละเล่นพื้นเมือง
บรรยาย-สาธิต
8.
การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
ปฏิบัติการ
9.
การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
ปฏิบัติการ
10.
การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
ปฏิบัติการ
11.
นาฏศิลป์ชาติใกล้เคียง
ฝึกปฏิบัติ
12.
การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
ปฏิบัติการ
13.
หลักในการชมนาฏศิลป์
บรรยาย
14.
มารยาทในการชมการแสดง
บรรยาย/นำเสนอรายงาน
15
สอบการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
สอบ
16.
สอบปลายภาค
สอบ

การวัดผล :
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาค 70 %
1.2 คะแนนปลายภาค 30 %
 


การประเมินผล :

ระดับคะแนน A = 90-100%
ระดับคะแนน B+ = 85-89%
ระดับคะแนน B = 80-84%
ระดับคะแนน C+ = 70-79%
ระดับคะแนน C = 65-69%
ระดับคะแนน D+= 55-64%
ระดับคะแนน E = 50-54%
ระดับคะแนน E = 40-10%

 
ตำราเรียนหลัก :
วราภรณ์ วัจนะพันธ์.สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ไทย.สถาบันราชภัฏภูเก็ต:2537.
กอบรัตน์ เรืองผกา. “สังเกตการเล่นของเด็ก”. เข้าใจเด็กก่อนวัยเรียน เล่ม 2 ชมรมไทย-อิสราเอล,2526.
กิตยวดี บุญซื่อ และคณะ. “การวิจัยเรื่องการทดลองสอนชั้นอนุบาล”. เข้าใจเด็กก่อนวัยเรียน ชมรมไทย-อิสราเอล,2523.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University