OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 1500104
ความจริงของชีวิต
หน่วยกิต : 3
 
meaning of life
 
ภาคเรียนที่ : 3/2547
อาจารย์ผู้สอน : วิวัฒน์ชัย พิมพ์หอม
โปรแกรมวิชา : สังคมศึกษา
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถพิจารณาความจริงของชีวิตด้วยปัญญา
2. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาและเสริมสร้างการมีวินัยในตนเอง
3. เพื่อให้สามารถใช้หลักศาสนธรรมในการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตได้
4. เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตและความหมายของชีวิต
- การบรรยาย
- ถาม-ตอบ
3
สาระของชีวิตตามแนวศาสนธรรม
- การบรรยาย
- ถาม-ตอบ
4
สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนครั้งที่ 1
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
5
ความสัมพันธ์ ,คุณค่าของชีวิต และคุณค่าของชีวิตในวิชาปรัชญา
- การบรรยาย
- ถาม-ตอบ
6
เป้าหมายชองชีวิตในทรรรศนะปรัชญา และเป้าหมายของชีวิตในทรรศนะศาสนา
- การบรรยาย
- ถาม-ตอบ
7
สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคครั้งท่ 2
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
8
สังคมโลกปัจจุบัน
การดำเนินชีวิตและปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน
- การบรรยาย
- การค้นคว้า
- ตอบ
9
สาเหตุของปัญหาชีวิตและสังคมไทยปัจจุบัน
แนวทางการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม
- การบรรยาย
- การค้นคว้า
- ถาม-ตอบ
10
สอบเก็ยคะแนนระหว่างภาคครั้งท่ 3
ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ
11
การมองความจริงด้วยหลักศาสนธรรม
- การบรรยาย
- การค้นคว้า
- เสนอรายงาน
12
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักศาสนธรรม
- การบรรยาย
- การค้นคว้า
- เสนอรายงาน
13
การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรม
- การบรรยาย
- การค้นคว้า
- เสนอรายงาน
14
การดำเนินชีวิตท่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
- การบรรยาย
- การค้นคว้า
- เสนอรายงาน
15
การศึกษาเพื่อสันติภาพ
- การบรรยาย
- การค้นคว้า
- เสนอรายงาน
16
วิธีสร้างสันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพส่วนสังคมตามหลักพุทธศาสนา
- การบรรยาย
- การค้นคว้า
- เสนอรายงาน
17
สอบปลายภาค
ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

การวัดผล :
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน
ก. สอบกลางภาค 30 คะแนน
ข. รายงาน 20 คะแนน
ค. จิตพิสัย 10 คะแนน
1.2 สอบปลายภาค 40 คะแนน
 


การประเมินผล :

A 80 - 100
B+ 75 - 79
B 70 - 74
C+ 65 - 69
C 60 - 64
D+ 55 - 59
D 50 - 54
E ตำกว่า 50
I ไม่ส่งงานหรือ คะแนนไม่สมบูรณ์
 
ตำราเรียนหลัก :
ความจริงของชีวิต เรียบเรียงโดย อ.สวัสดิ์ สุวรรณสังข์
 


เอกสารประกอบการเรียน :
เอกสารตำราเรียนวิชาความจริงของชีวิต อื่นๆ
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University