OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 1074902
การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
หน่วยกิต : 2 (2-0)
 
Research Studies in Early Childhood Education
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ทวีพร ณ นคร
โปรแกรมวิชา : การศึกษาปฐมวัย
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็ก สื่อการเรียนและของเล่นเด็ก สุขภาพอนามัย โดยการจัดกิจกรรมการเรียน กลักสูตรการประเมินพัฒนาเด็ก เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย สรุปข้อคิดเห็นจากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้แนะแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ อ่าน และสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยเป็น
2. ให้นักศึกษาสามารถสร้างรูปแบบการวิจัยอย่างง่าย ๆ ได้
3. นักศึกษาสามารถนำเอาผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนของตน
4. นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์งานวิจัยได้
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการค้นหางานวิจัยทางสื่อทางไกลได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1 - 2
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียน
- อภิปราย
- แผ่นใส
- ตัวอย่างงานวิจัย
-แบ่งกล่มย่อย
3
ศึกษาปัญหาการศึกษาปฐมวัย
- นักศึกษาค้นคว้างานวิจัย
- นักศึกษาแต่ละคนสรุปปัญหา
-แบ่งกล่มนักศึกษาตามปัญหา
4
วิเคราะห์ปัญหาการศึกษาปฐมวัย
- ศึกษาเอกสารงานวิจัย
- วารสาร , สิ่งตีพิมพ์
- อภิปราย
5 - 6
ประเภทงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
- งานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
- งานวิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
- งานวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียนของเล่น
- งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร
- งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินพัฒนา
- งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ปกครอง
- งานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา
- งานวิจัยเกี่ยวกับครูปฐมวัย
- อภิปราย
- แบ่งกลุ่มศึกษางานวิจัยตามความสนใจ
7 - 8
ศึกษางานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ
- นักศึกษาศึกษางานวิจัยคนละ 1 เล่ม ( 1 เรื่อง)
- สรุปงานวิจัย
9 - 12
- ศึกษาปัญหานำไปสู่การทำงานวิจัย 1 เรื่อง
- เขียนเค้าโครงงานวิจัย
- ปฏิบัติการเขียนงานวิจัย
13 - 15
เสนอเค้าโครงงานวิจัย
- อภิปราย
16
สอบ

การวัดผล :
1. คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน
2. คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน
รวม 100 คะแนน
 


การประเมินผล :

A = คะแนนระหว่าง 80- 100
B+ = คะแนนระหว่าง 75 - 79
B = คะแนนระหว่าง 70 - 74
C+ = คะแนนระหว่าง 65 - 69
C = คะแนนระหว่าง 60 - 64
D+ = คะแนนระหว่าง 55 - 59
D = คะแนนระหว่าง 50 - 54
E = คะแนนระหว่าง ต่ำกว่า 50
 
ตำราเรียนหลัก :

 


เอกสารประกอบการเรียน :
1. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. Internet
4. วารสารทางการศึกษาปฐมวัย
5. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University