OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 3501201
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ 1
หน่วยกิต : 3(2-2)
 
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : สุนันทรา คชมาศ
โปรแกรมวิชา : ธุรกิจศึกษา
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส ศึกษาและผึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อเป็นเครื่องมือเบื้องต้น ในการจัดสร้าง บันทึก เปิดตลอดจน จัดพิมพ์ เอกสารธุรกิจ จัดรุปแบบ แก้ไข เคลื่อนย้าย คัดลอกข้อความในเอกสารธุรกิจ จัดสร้าง และแทรกตาราง ตลอดจนรูปภาพในเอกสารธุรกิจ
 
จุดประสงค์ :
วิชาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่งานเอกสารธุรกิจ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. มีทักษะในการพิมพ์สัมผัส เพื่อให้การจัดทำเอกสารในสำนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดสร้างเอกสารธุรกิจ จากรูปแบบระดับพื้นฐานระดับการนำไปใช้งานจริง
3. มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานด้านเอกสารไอย่างเหมาะสม
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-2
1. อธิบายแนวการสอน
2. ศึกษาวิธีการใช้งาน ระบบปฏิบัติการ Windows ร่วมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์
1. อธิบายเนื้อหาที่จะสอน เกณฑ์วัดผล และประเมินผล เอกสารประกอบการศึกษา
2. แนะนำวิธีใช้งานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Windows และการบำรุงรักษาระบบ
3-4
1. อธิบายวิธีการใช้ระบบ ปฏิบัติการ Windows (ต่อ)
2. ฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส
1. แนะนำหลักการทำงานของโฟลเดอร์และไฟล์ โครงสร้างลำดับชั้นของโฟลเดอร์
2. แนะนำหน้าตาของวินโดว์และการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Word
3. ฝึกปฏิบัติการพิมพ์สัมผัสด้วยแบบฝึกหัดการเพิ่มความเร็วในการพิมพ์สัมผัส
5
ฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส
1. ฝึกปฏิบัติการพิมพ์สัมผัสด้วยแบบฝึกหัดการเพิ่มความเร็วในการพิมพ์สัมผัส (ต่อ)
6-7
1. เก็บคะแนน เรื่องระบบปฏิบัติการ Windows
2. เก็บคะแนนการพิมพ์สัมผัส
1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน
8
1. การจัดแต่งเอกสารเบื้องต้น
2. การแบ่งส่วนของเอกสารและการยกเลิก
1. แนะนำวิธีการตั้งข้อกำหนด ของหน้ากระดาษ การตกแต่งเอกสาร ตกแต่งข้อความ การใส่สัญลักษณ์แปลก ๆ
2. แนะนำการจัดรูปแบบเอกสาร โดยการฝึกสร้างแผ่นพับ
9
การสร้างตาราง
1. ศึกษาวิธีการแทรกตารางในเวิรด์
2. การพิมข้อมูลลงในตาราง
3. ปฏิบัติตามใบงาน และแบบฝึกหัด
10
การย้ายและพิมพ์เอกสาร
1. แบบฝึก
2. ใบงาน
3. ใบความรู้
11
การใส่รูปภาพในข้อความ
1. แนะนำการจัดรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ
2. แบบฝึกหัด
3. แบบทดสอบ
12
ความรู้เบื้องต้นของการใช้ Excel
1. ใบความรู้
2. แบบผึก
13-15
การใช้โปรแกรม Excel ในงานต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวัน
1. ใบงานที่ 1 การคำนวณพื้นฐาน
2. ใบงานที่ 2 การคำนวณเกรด
3. ใบงานที่ 3 การสร้างปฏิทิน
16
สอบปลายภาค
แบบทดสอบ

การวัดผล :
1. การวัดผลระหว่างภาคเรียน 70 %
1.1 การเข้าชั้นเรียน 10 %
1.2 ทดสอบระหว่างภาคเรียนครั้งที่ 1 (การพิมสัมผัส) 15%
2. สอบปลายภาค 30%
1.3 ทอสอบระหว่างภาคเรียนครั้งที่ 2 20%
1.4 ทดสอบระหว่างเรียนครั้งที่ 3 25 %
 


การประเมินผล :

A = 80-100
B+ = 75-79
B = 70-74
C+ = 65-69
C = 60-64
D+ = 55-59
D = 50-54
E = 0-49
 
ตำราเรียนหลัก :
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ
 


เอกสารประกอบการเรียน :
1. Windows 98 & Office97 โดยวศิน เพิ่มทรัพย์, วิภา เพิ่มทรัพย์และวงศ์ประชา จันทรสมวงศ์
2. คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน โดย รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์
3. โปรแกรมประมวลผลคำ เรียบเรียงโดย ลัดดาวัลย์ วณิชชานัยและณรงเดช วิทยกุล
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University