OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2500101
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
หน่วยกิต : 3(3-0)
 
(Human Behavior and Self Development)
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : กาญจนา ฉวรรณกุล
โปรแกรมวิชา : การบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพย์ฯ)
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และการประเมินตนเอง
แนวคิด
พฤติกรรมมนุษย์ และการพัฒนาตนมีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น สังคมและประเทศชาติอย่างสันติสุข
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ หลักการพัฒนาตนเองและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกัน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองเพื่อการพัฒนา
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
1.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
1.1.1 องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์
1.1.2 จิตและกระบวนการทำงานของจิต
1.1.3 พฤติกรรมของมนุษย์
1.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตและพฤติกรรม
1.1.5 วิธีการศึกษาพฤติกรรม
1.1.6 แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ในการศึกษาพฤติกรรม
1.2 ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม
1.2.1 ปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยา
1.2.2 ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมวิทยา
1.2.3 ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาและจริยธรรม
1.3 องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์
1.3.1 การรับรู้
1.3.2 สติปัญญา
1.3.3 การคิด
1.3.4 ความเชื่อ
1.3.5 เจตคติ
1.3.6 อารมณ์
1.3.7 ความพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

1. ศึกษาเอกสารพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนซึ่งมี 13 บท ให้คำถาม - ตอบ จำนวน 25 ข้อ
ทำทุกบทแล้วนำมาถาม - ตอบ ตอนเช็คชื่อ หลังจากนั้นจึงส่ง
2. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมพัฒนาตน
3. ให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการทำงานกลุ่ม
4. ให้ทำใบงานจากการดูวีดิทัศน์ และจากการฟังเทปเสียง
5. อื่น ๆ
หน่วยที่ 2 การพัฒนาตน
2.1 การศึกษาตนเอง
2.1.1 การสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2.1.2 การศึกษาบุคคลด้วยวิธีการทางจิตวิทยา
2.1.3 พฤติกรรมคนไทยและคุณลักษณะของบุคคลที่สมบูรณ์
2.2 กระบวนการพัฒนาตนเอง
2.2.1 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
2.2.2 หลักการพัฒนาตนเอง
2.2.3 ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง
2.2.4 ผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
2.2.5 การสร้างโปรแกรมการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
2.3 การบริหารตนเอง
2.3.1 การบริหารเวลา
2.3.2 การควบคุมและพัฒนาด้านร่างกาย
2.3.3 เทคนิคคลายเครียด และการจัดการกับอารมณ์โกรธ
2.3.4 การพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
หน่วยที่ 3 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม
3.1 หลักการของมนุษยสัมพันธ์
3.1.1 ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
3.1.2 หลักและทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
3.1.3 หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
3.1.4 เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
3.2 การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3.2.1 ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร
3.2.2 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
3.2.3 กระบวนการติดต่อสื่อสาร
3.2.4 หลักและวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดี
3.2.5 ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร
3.3 มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม
3.3.1 การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว
3.3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน
3.3.3 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ
3.3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป
หน่วยที่ 4 การพัฒนาพฤติกรรมการทำงาน
4.1 การทำงานเป็นทีม
4.1.1 ความหมายและความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
4.1.2 ประเภทของทีมในองค์การ
4.1.3 สาเหตุของการเข้าทีม
4.1.4 ขั้นตอนของการพัฒนาการทีม
4.1.5 โครงสร้างของทีม
4.1.6 เทคนิคการทำงานเป็นทีม
4.1.6.1 การประชุม
4.1.6.2 การอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา
4.1.6.3 การติดสินใจ
4.1.7 ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง
4.2 การเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.2.1 ความสำคัญของผู้นำและภาวะผู้นำ
4.2.2 ลักษณะสำคัญของผู้นำและผู้ตาม
4.2.3 บทบาทของผู้นำและผู้ตาม
4.2.4 การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
4.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาผู้นำ
4.3 แรงจูงใจในการทำงาน
4.3.1 ความหมายและความสำคัญของแรงจูงใจ 4.3.2 องค์ประกอบของแรงจูงใจ
4.3.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ 4.3.4 เทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจ
4.4 การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
4.4.1 ความสุขคืออะไร
4.4.2 ความสุขของมนุษย์ตามทรรศนะนักปรัชญา
4.4.3 ความเครียด สิ่งบีบค้นให้เกิดความทุกข์
4.4.4 การเสริมสร้างจิตใจให้เป็นสุข
4.4.5 ความสุขจากความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
4.4.6 ชุมชนและสังคมที่เป็นสุข

การวัดผล :
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การเข้าชั้นเรียน มีส่วนร่วมในห้องเรียน 10 คะแนน
2. งานค้นคว้าเพิ่มเติม รายงานกิจกรรมนอกห้อง 25 คะแนน
3. แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 30 คะแนน
4. สอบปลายภาค 35 คะแนน
รวม 100 คะแนน
 


การประเมินผล :

85 – 100 ได้ระดับคะแนน A
78 – 84 ได้ระดับคะแนน B+
71 – 77 ได้ระดับคะแนน B
64 – 70 ได้ระดับคะแนน C+
57 – 63 ได้ระดับคะแนน C
50 – 56 ได้ระดับคะแนน D+
40 – 49 ได้ระดับคะแนน D
0 – 39 ได้ระดับคะแนน E
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 จัดทำโดยฝ่ายเอกสารตำรา สถาบันราชภัฏภูเก็ต.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University