OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2500101
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
หน่วยกิต : 3(3-0)
 
Human Behavior and Self Development
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.รัตนา นฤภัทร
โปรแกรมวิชา : การศึกษาปฐมวัย
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง และการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและ การประเมินตนเอง
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ หลักการพัฒนาตนเอง และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน และการทำงานร่วมกัน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองเพื่อการพัฒนา
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
พฤติกรรมมนุษย์และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
* ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชาตลอดจน และงานที่ต้องทำตลอดภาคเรียน
2 - 3
ความเข้าใจพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์และแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
* บรรยาย
* ศึกษาค้นคว้า
4
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม : ปัจจัยทางชีววิทยา
* บรรยาย
* อภิปราย
5
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม : ปัจจัยทางสังคม จิตวิทยาและจริยธรรม
* กรณีศึกษา
* บรรยาย และอภิปราย
6
องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์
* บรรยาย และอภิปราย
* ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม
7
การสอบกลางภาค
* สอบกลางภาค
8
การศึกษาตนเอง : สร้างความตระหนักและเข้าใจตนเอง
* การทดสอบเพื่อประเมินตนเอง
* กิจกรรมเพื่อการศึกษาตนเอง
* บรรยาย สรุป
9
การศึกษาตนเอง : รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
* การทดสอบคุณค่าในตนเอง
* กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณค่าตนเอง
* บรรยาย สรุป

10
การศึกษาตนเอง : การบริหารตนเอง
* การทดสอบการพัฒนาบริหารตน
* กิจกรรม กรณ๊ศึกษา
* อภิปรายและสรุป
11
การสร้างมุษยสัมพันธ์ : การสื่อสารสัมพันธ์
* ทำใบงานการสื่อสาร
* กิจกรรมพัฒนาการสื่อความหมาย
* แบบฝึกหัดสื่อสารสัมพันธ์
* บรรยาย สรุป
12
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ : การให้ - การรับความร่วมมือ
* กิจกรรมเพื่อพัฒาทักษะมนุษยสัมพันธ์
* การอภิปราย
* การศึกษาเอกสาร
* บรรยาย สรุป
13
การพัฒนาพฤติกรรมการทำงาน
* กิจกรรมการศึกษาเชิง เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการทำงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
* อภิปราย
* บรรยาย สรุป
14
การพัฒนาพฤติกรรมการทำงาน : การทำงานเป็นทีม
* กิจกรรมการทำงานเป็นทีม
* อภิปราย
* ศึกษาเอกสาร
* บรรยาย สรุป
15
การเสริมสร้างชีวิตที่เป็นสุข
* ศึกษาเอกสาร
* ทำใบงาน
* อภิปราย
* บรรยายสรุป
16
ทบทวนและสรุป
* รายงานผลการพัฒนาตน ( ใช้เวลาทำโครงการ 2 เดือน/8 สัปดาห์ ตั้งแต่ต้นเทอม)

การวัดผล :
1. การเข้าาชั้นเรียน มีส่วนร่วมในห้องเรียน 5 %
2. งานค้นคว้าเพิ่มเติม รายงานกิจกรรมนอกห้อง 30 %
3. แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 20 %
4. สอบปลายภาค 45 %
รวม 100 %
 


การประเมินผล :

90 - 100 คะแนนได้ระดับเกรด A
80 - 89 คะแนนได้ระดับเกรด B+
70 - 79 คะแนนได้ระดับเกรด B
60 -69 คะแนนได้ระดับเกรด C+
50 - 59 คะแนนได้ระดับเกรด C
40 - 49 คะแนนได้ระดับเกรด D+
30 - 39 คะแนนได้ระดับเกรด D
ต่ำกว่า 30 คะแนน ได้ระดับเกรด E
 
ตำราเรียนหลัก :
สถานสถาบันราชภัฏ. พฤติกรรมมุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2542.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: เอกมัยการพิมพ์, 2525.
___________. มนุษยสัมพันธ์. ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2540.
มาลี ยิ้มพัฒน์. จิตวิทยาทั่วไป. ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2540.
สมพร สุทัศน์ ม.ร.ว. มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เรียม ศรีทอง. สุขวิทยาจิต. กรุงเทพฯ: วิทยาลันครูสวนดุสิต, 2527.
วิจิตร อาวะกุล. เทคนิคมนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University