OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 0481501
ทักษะการฝึกกรีฑา
หน่วยกิต : 2(1-2)
 
Track and Field
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.วรศักดิ์ วัฒนสุนทร
โปรแกรมวิชา : พลศึกษา
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษากรีฑาประเภทลู่และลาน ประเภทลู่ได้แก่การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว วิ่งข้ามรั้ว วิ่งผลัด ประเภทลานได้แก่ การทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ำ เขย่งก้าวกระโดด เทคนิคการฝึกซ้อม ตลอดจนการแก้ท่าทางต่าง ๆ ของการเล่นกรีฑาที่ไม่ถูกต้อง และให้มีความชำนาญเฉพาะอย่างเพิ่มขึ้น รวมทั้งการแข่งขันกรีฑาแต่ละประเภท
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นมาของการการฝึกกรีฑา
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานการการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสามารถที่ปฎิบัติได้
3. เพื่อให้นักศึกษาเคลื่อนไหวพื้นฐานการทรงตัวได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานของการเล่นกรีฑาทั้งลู่และลาน
5. สามารถตอบข้อซักถามความรู้เบื้องต้นของกรีฑาได้และนำไปสอนได้
6. สามารถสร้างแบบการฝึกกรีฑาทั้งลู่และลานได้อย่างถูกวิธี
7. สามารถดำเนินการจัดขั้นตอนของการสาธิตกรีฑาได้
8. รู้จักวิธีการคัดเลือกนักกรีฑาได้อย่างเหมาะสม
9. เรียนรู้เทคนิคการเล่นกรีฑาและใช้ได้อย่างเหมาะสม
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
ปฐมนิเทศ
ประวัติความเป็นมาของการเล่นกรีฑา
ทักษะการทรงตัว
อธิบาย
ถามตอบ
อภิปราย
สาธิต
ปฎิบัติ
เอกสาร
2
ทักษะเบื้องต้นการเคลื่อนไหวเบ้องต้น
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
สนาม
เครื่องกีดขวาง
3
ทักษะการวิ่งท่าต่างๆ
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
4
ทักษะการวิ่งท่าต่างๆ
การเล่นไม้ผลัด
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
ไม้ผลัด
5
ทบทวนการเต้นการวิ่งท่าต่าง ๆ และการเล่นไม้ผลัด
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
อภิปราย
ไม้ผลัด
6
การเล่นทุ่มน้ำหนัก
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ


ลูกทุ่มน้ำหนัก
7
การเล่นกระโดดสูง
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
เครื่องกระโดด
สูง
8
การเล่นขว้างจักร
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
จักร
9
ทบทวนการเล่นทุ่มน้ำหนัก ขวางจักร กระโดสูง
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
จักร
ลูกน้ำหนัก
กระโดดสูง
10
ทดสอบการวิ่งและการเล่นไม้ผลัด
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
ทดสอบ
11
การเล่นพุ่งแหลน
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ

แหลน
12
การเล่นกระโดดไกล
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
หลุมบ่อกระโดด
13
เทคนิคการเล่นกรีฑาลู่และลาน
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
เอกสารกรีฑา
14
เทคนิคการเล่นกรีฑาลู่และลาน
อธิบาย
สาธิต
ปฎิบัติ
เอกสารกรีฑา
15
ทดสอบ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
16
ทดสอบ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

การวัดผล :
ความรู้ความเข้าใจ 30 คะแนน
การปฎิบัติ 70 คะแนน
 


การประเมินผล :

100 - 90 เกรด A
89 - 85 เกรด B
84 - 80 เกรด B
79 - 75 เกรด B
74 - 70 เกรด C
69 - 65 เกรด C
64 - 60 เกรด C
59 - 55 เกรด D
54 - 50 เกรด D
49 - 45 เกรด D
ต่ำกว่า 44 เกรด E
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University