OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 3531101
การเงินธุรกิจ
หน่วยกิต : 3
 
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : สุชาติ พึ่งมั่น
โปรแกรมวิชา : การบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพย์ฯ)
คณะ : วิทยาการจัดการ


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน งบการเคลื่อนไหวของเงินทุน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรุ้เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารลูกหน้ การบริหารสินค้าคงเหลือ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น และการบริหารเงินทุนระยะปานกลาง
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้น และมูลค่าปัจจุบัน งบจ่ายลงทุน
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแกรวางแผนกำไร การจัดการนโยบาย การจ่ายเงินปันผล
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
บทที่ 1 หลักทั่วไปของการบริหารการเงิน
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 2 การวิเคราะห์ทางการเงิง
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 3 งบการเคลื่อนไหวของเงินทุน
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 4 การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 5 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 6 การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 7 การบริหารลูกหนี้
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 8 การบริหารสินค้าคงเหลือ
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 10 การบริหารเงินทุนระยะปานกลาง
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 11 ดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าปัจจุบัน
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 12 งบจ่ายลงทุน
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 13 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไร
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 14 การจัดการนโยบายการจ่ายเงินปันผล
บรรยาย
แบบฝึกหัด
บทที่ 15 การบริหารการเงินในวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก
บรรยาย
แบบฝึกหัด

การวัดผล :
คะแนนสอบกลางภาค 60 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน
รวม 100 คะแนน
 


การประเมินผล :

80 - 100 ผ่านเยี่ยม PD
51 - 79 ผ่าน P
0 - 50 ไม่ผ่าน F
 
ตำราเรียนหลัก :
- วิมล ประคัลภ์พงศ์, สมชาย เบ็ญจวรรณ์, สุรชัย ภัทรบรรเจิด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา จำกัด, 2545
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University