OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 3542401
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
หน่วยกิต : 3(3-0)
 
A d v e r t i s i n g a n d S a l e Pr o m o t i o n
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : วัชรี หิรัญพันธุ์
โปรแกรมวิชา : นิเทศศาสตร์
คณะ : วิทยาการจัดการ


คำอธิบายรายวิชา :

ความสำคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย บทบาทของการตลาด ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดแผนงานและกลยุทธ์การทำโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การรณรงค์สร้างสรรค์และการวางแผนเกี่ยวกับการใช้สื่อกำหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณและการประเมินผลการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ศึกษาถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานโฆษณาและการส่งเสริมการขายต่อสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ งบประมาณ และการประเมินผลงานการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายต่อไป
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-2
ความหมาย ความสำคัญของการโฆษณา/ บทบาทของโฆษณาเพื่อการตลาด/ ประเภท/ ประโยชน์ของการโฆษณา
บรรยาย
3-5
องค์ประกอบของการโฆษณา (ผู้ทำโฆษณา, เนื้อหา, สื่อโฆษณา, ผู้บริโภค/)/ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
บรรยาย
6-7
กระบวนการทำโฆษณา/ การประเมินผล การทดสอบงานโฆษณา
บรรยาย
8
สอบระหว่างภาค
สอบ
9-10
ทดสอบก่อนเรียน/ ความหมาย ความสำคัญ/ บทบาทของการส่งเสริมการขาย/ ประเภท/ ประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย
ทำแบบทดสอบ/ บรรยาย
11
การวิเคราะห์ตลาด
บรรยาย/ อภิปราย
12
เครื่องมือในการส่งเสริมการขาย
บรรยาย
13
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
บรรยาย
14
กรณีศึกษาทางด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ปฏิบัติ/ อภิปราย
15
นำเสนอผลงานและส่งรายงาน
ปฏิบัติ
สอบปลายภาค
สอบ

การวัดผล :
1. คะแนนเก็บ 70 คะแนน
1.1. คะแนนสอบระหว่างภาค 40 คะแนน
1.2. คะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน
1.3. คะแนนรายงานและการนำเสนอ 20 คะแนน
2. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
 


การประเมินผล :

ระดับคะแนน A 80 คะแนนขึ้นไป
ระดับคะแนน B+ 75-79 คะแนน
ระดับคะแนน B 70-74 คะแนน
ระดับคะแนน C+ 65-69 คะแนน
ระดับคะแนน C 60-64 คะแนน
ระดับคะแนน D+ 55-59 คะแนน
ระดับคะแนน D 50-54 คะแนน
ระดับคะแนน E 0-49 คะแนน
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
เสรีย์ วงษ์มณฑา, ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด, ดวงกมลสมัย กรุงเทพฯ, 2540
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด, ดวงกมลสมัย กรุงเทพฯ, 2540
พิบูล ทีปะปาล, การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย, ภาควิชาการตลาด คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพฯ 2536
โอภาส สุกใส, เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการโฆษณา, โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สุษม ศุภนิตย์, คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจโฆษณา, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 2534
สำอางค์ งามวิชา, การบริหารการตลาด, ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University