OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 3592101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
หน่วยกิต : 3(3-0)
 
Micro Ecomomic 1
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ลัดดาวัลย์ บุญศรี
โปรแกรมวิชา : การบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพย์ฯ)
คณะ : วิทยาการจัดการ


คำอธิบายรายวิชา :

การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิต ในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และกำไร รวมทั้งบททบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจทั่วไป
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจความหมายของเศรษฐศาสตร์และปัจจัยการผลิตรวมทั้งอุปสงค์และอุปทาน
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบพฤติกรรมของผู้บริโภค และพฤติกรรมการผลิต รวมทั้งต้นทุนการผลิต และการกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบปัญหาเศรษฐกิจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1 - 2
บทที่ 1 บทนำ
- ความหมายและความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
- ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
บรรยาย
3 - 4
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน
- ความหมายของกฎ ตาราง และเส้นอุปสงค์
- ความหมายของกฎ ตาราง และเส้นอุปทาน
บรรยาย
แบบฝึกหัด
5 - 7
บทที่ 3 การกำหนดราคาและดุลยภาพของตลาด
- ความหมายของราคาดุลยภาพ
- การเปลี่ยนแปลงราคาดุลยภาพ
- ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
บรรยาย
แบบฝึกหัด
8 - 9
บทที่ 4 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค
- ทฤษฎีอรรถประโยชน์
- ทฤษฎีความพอใจเท่ากัน
- เส้นงบประมาณ
บรรยาย
10
สอบกลางภาคเรียน
แบบทดสอบ
11 - 12
บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยการผลิต
- ความหมายของการผลิต
- ปัจจัยการผลิต
- ทฤษฎีการผลิต
- ต้นทุนการผลิต
บรรยาย
13 - 14
บทที่ 6 ตลาดและการกำหนดราคาในตลาด
- ความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์
- ประเภทตลาด
บรรยาย
15
บทที่ 7 การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิต
- ประเภทของปัจจัยการผลิต
บรรยาย
16
บทที่ 8 บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาล
อภิปรายตามแต่ละหัวข้อ

การวัดผล :
การเข้าฟังบรรยาย 10 คะแนน
การทำแบบฝึกหัดและอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด 15 คะแนน
รายงาน 20 คะแนน
การสอบกลางภาค 25 คะแนน
การสอบปลายภาค 30 คะแนน
 


การประเมินผล :

คะแนนระหว่าง ระดับการประเมิน
81 – 100 PD
50 – 84 P
0 – 49 F
คะแนนระหว่าง ระดับการประเมิน
81 – 100 A
76 – 80 B+
70 – 75 B
65 – 69 C+
60 – 64 C
55 – 59 D+
50 – 54 D
0 – 49 E
 
ตำราเรียนหลัก :
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2543.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
งามพิศ สดศิริ. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น. กรุงเทพฯ คณะเศรษฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2533.
ประพันธ์ เศวตนันท์ และไพศาล เล็กอุทัย. หลักเศรษฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ. คณะเศรษฐศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ลัดดาวัลย์ บุญศรี. เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 .ภูเก็ต. สถาบันราชภัฎภูเก็ต.,2544.
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2543.
นราทิพย์ ชุติวงศ์. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค1. จุลศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ . จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย, 2543.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University