OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
หน่วยกิต : 3(0-3)
 
Sciences for Quality of life
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : ฐิตติมา ธัญญานิติ
โปรแกรมวิชา : ฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
คุณภาพชีวิต
- ความหมาย ความสำคัญ ปัจจัย ตัวชี้วัด
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
- ความสำคัญ ความหมาย
- การบริโภคอาหาร การเลือกใช้ยา การคุ้มครอง
ผู้บริโภค
- สุขภาพจิต

บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

2
- การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- การควบคุมโรค
- สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
3
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
- ความสำคัญ ความหมาย ประโยชน์ หลักการ
- รูปแบบ และการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย
สมรรถภาพทางกายและการทดสอบ
- ความสำคัญ ความหมาย ประโยชน์
- องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย
- แบบทดสอบ การดำเนินการ และการ
ประเมินผลการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
ทดสอบย่อย
4
การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
- ความหมาย ประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้าง
- ปัจจัยประกอบและโปรแกรมฝึกเพื่อการเสริม
สร้างสมรรถภาพร่างกาย
นันทนาการและการพักผ่อน
- ความสำคัญ ความหมาย ประโยชน์
- ขอบข่ายและการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

บรรยาย
ทดลองกิจกรรมปฏิบัติ
ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย
ใบงานและแบบฝึกหัด
5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ความหมาย ความสำคัญ
- ความสัมพันธ์และพัฒนาการของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
- แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยา
ศาสตร์
- ความสอดคล้องของหลักวิทยาศาสตร์กับหลัก
ศาสนา
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
6

5. การคำนวณ 6. การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา
7. การจัดกระทำข้อมูลและสื่อความหมายข้อมูล
8. การพยากรณ์
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
7
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
8
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
9
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
10
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 13 ทักษะพื้นฐาน
1. การสังเกต 2. การลงความคิดเห็น
3. การวัด 4. การจำแนกประเภท
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
11
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
12
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 8 ทักษะพื้นฐาน
1. การสังเกต 2
3. การวัด 4. การจำแนกประเภท
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
13
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผสมผสาน 5 ทักษะ
1. การตั้งสมมติฐาน
2. การกำหนดและควบคุม ตัวแปร
3. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
4. การทดลอง
5. การตีความหมายข้อมูลและสรุป
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
14
ผลกระทบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง
- ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
15
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรยาย
อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด
16
อภิปรายและรายงานความรู้ทางทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อภิปราย
รายงาน
ทดสอบย่อย

การวัดผล :
 


การประเมินผล :

 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University