OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4081402
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
หน่วยกิต : 1(0-2)
 
Scout Basic Unit Leader Training Course
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : ชยุต บุญรัตน์
โปรแกรมวิชา : พลศึกษา
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก รู้จักลูกเสือสามัญ การร้องเพลง วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม บทบาทนายหมู่ในระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรม วิธีบริหารในกองลูกเสือสามัญ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้กำกับลูกเสือ พิธีการลูกเสือสามัญ การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล หลักสูตรลูกเสือสามัญ การวางแผนและกำหนดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายกิจการ วิธีการ ตลอดจนสาระสำคัญของกิจการลูกเสือได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกระเบียบวินัย ตลอดจนการทำงานเป็นกลุ่ม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้ในการสอนและชีวิตประจำวันได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
ศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ
บรรยาย สาธิต อภิปราย ประชุมกลุ่มระดมสมอง จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ฝึกปฏิบัติการจริง
2-3
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ประวัติและโครงสร้างลูกเสือไทย รู้จักลูกเสือสามัญ
4-10
วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ บทบาทนายหมู่ในระบบหมู่ การร้องเพลงความรู้ในการเล่นเกม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
11
วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความว่องไว
12-14
แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือสามัญ การวางแผนและกำหนดการฝึกอบรม
15-16
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้กำกับลูกเสือ วิธีบริหารในกองลูกเสือสามัญ พิธีการลูกเสือสามัญ การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ

การวัดผล :
1. คะแนนระหว่างภาค 80 %
- เข้าค่ายฝึกอบรมฯ 3 วัน 30 %
- ผลงานและการร่วมกิจกรรมและทดสอบ 30 %
- จัดค่ายพักแรม 1 วัน นอกเวลาเรียนเสาร์/อาทิตย์ 20 %
2. คะแนนสอบปลายภาค 20 %
 


การประเมินผล :

> 81 A
76 - 80 B+
71 - 75 B
66 - 70 C+
61 - 65 C
56 - 60 D+
51 - 55 D
< 51 E
 
ตำราเรียนหลัก :
สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
_____________________________. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2533.

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.moe.go.th/
http://www.scoutthailand.org/
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University