OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4003903
สัมมนาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต : 3
 
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : อนันต์ สันติอมรทัต
โปรแกรมวิชา : ฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ โดยการค้นคว้า นำผลงานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือปัญหาทางวิทยาศาสตรืมาอภิปรายอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการเขียน โครงการและการเขียนรายงาน
 
จุดประสงค์ :
เมื่อการเรียนการสอนสิ้นสุด นักศึกษาต้องสามารถค้นคว้าและรวบรวมความรู้มานำเสนอในรูปแบบรายงานและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามาเสนอต่อสาธารณชนได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
แนะนำรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมิน
บรรยาย / ซักถาม
2
นำเสนอหัวข้อสัมมนาต่ออาจารยืที่ปรึกษาสัมมนา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
3.
แจ้งหัวข้อสัมมนาต่ออาจารย์ประสานงาน
4
รวบรวมสารสนเทศเพื่อจัดเตรียมรายงานและการนำเสนอหัวข้อสัมมนา
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เค้าโครงรายงายและรูปแบบการนำเสนอ ให้นักศึกษาส่งก่อน 2 สัปดาห์ที่จะสัมมนากับอาจารย์ประสานงาน
5
รวบรวมสารสนเทศเพื่อจัดเตรียมรายงานและการนำเสนอหัวข้อสัมมนา
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
รวบรวมสารสนเทศเพื่อจัดเตรียมรายงานและการนำเสนอหัวข้อสัมมนา
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
7
รวบรวมสารสนเทศเพื่อจัดเตรียมรายงานและการนำเสนอหัวข้อสัมมนา
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
8
นำเสนอรูปแบบการสัมมนาโดยวิทยากร
อภิปรายและซักถาม
9
นำเสนอหัวข้อสัมมนา
อภิปรายและซักถาม
10
นำเสนอหัวข้อสัมมนา
อภิปรายและซักถาม
11
นำเสนอหัวข้อสัมมนา
อภิปรายและซักถาม
12
นำเสนอหัวข้อสัมมนา
อภิปรายและซักถาม
13
นำเสนอหัวข้อสัมมนา
อภิปรายและซักถาม
14
นำเสนอหัวข้อสัมมนา
อภิปรายและซักถาม
15
นำเสนอหัวข้อสัมมนา
อภิปรายและซักถาม
16
นำเสนอหัวข้อสัมมนา
อภิปรายและซักถาม

การวัดผล :
คะเเนนจิตพิสัย 10 คะเเนน
คะเเนนสารสนเทศ 50 คะเเนน
คะเเนนนำเสนอ 40 คะเเนน
 


การประเมินผล :

คะเเนนรวมต่ำกว่า 50 คะเเนน ระดับขั้น E
คะเเนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 คะเเนนใช้ T -SCORE
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
ทศพร เหทพัฒน์.2539.คู่มือวิชาสัมมนา.ภาควิชาพืชศาสตร์.คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University