OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4081403
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
หน่วยกิต : 1(0-2)
 
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : ชยุต บุญรัตน์
โปรแกรมวิชา : พลศึกษา
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ จุดมุ่งหมายและวิธีการ รู้จักลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และธรรมชาติของเด็ก คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบหมู่ การสวนสนาม การชุมนุมรอบกองไฟ เกม หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและชุมชน การเดินทางสำรวจ การปฐมพยาบาลสิ่งแวดล้อม และ การอนุรักษ์ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การวางแผนและกำหนดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายกิจการ วิธีการ ตลอดจนสาระสำคัญของกิจการลูกเสือได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกระเบียบวินัย ตลอดจนการทำงานเป็นกลุ่ม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาสังคมได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
ปฐมนิเทศ ละลายพฤติกรรม จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม กิจการลูกเสือ
บรรยาย สาธิต อภิปราย ประชุมกลุ่มระดมสมอง
ปฏิบัติทักษะทางลูกเสือ และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนและอยู่ค่ายพักแรม ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม
2
สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ จุดมุ่งหมายและวิธีการ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3
รู้จักลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และธรรมชาติของเด็ก
เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
4
คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
5-6
วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระเบียบแถว การสวนสนาม
7-8
การเดินทางสำรวจ การอยู่ค่ายพักแรม การชุมนุมรอบกองไฟ
9-10
ระบบหมู่ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและชุมชน สิ่งแวดล้อมและ การอนุรักษ์
11
การปฐมพยาบาล
12-13
หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การวางแผนและกำหนดการฝึกอบรม
14
ทักษะและการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
15
การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
16
ทดสอบทักษะทางลูกเสือ

การวัดผล :
1. คะแนนระหว่างภาค 80 %
- เข้าค่ายฝึกอบรมฯ 3 วัน 30 %
- ผลงานและการร่วมกิจกรรม 30 %
- จัดอยู่ค่ายพักแรมของกลุ่ม 1 วัน 20 %
2. คะแนนสอบปลายภาค 20 %
 


การประเมินผล :

คะแนน เกรด
81-100 A
76-80 B+
71-75 B
66-70 C+
61-65 C
56-60 D+
51-55 D
<=50 E
 
ตำราเรียนหลัก :
สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2533.
_______________________________. คู่มือวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แผนที่ทหารและเข็มทิศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.moe.go.th/
http://www.scoutthailand.ord/
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University