OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2532101
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
หน่วยกิต : 3
 
Rural and Urban Sociology
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : รัชนีวรรณ หมื่นพันธ์
โปรแกรมวิชา : สังคมศึกษา
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาความหมายของคำว่า สังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของของชุมชนแบบชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมือง ด้านนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพและเศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุ่มองค์การทางสังคม ลักษณะค่านิยมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชนบทเป็นสังคมเมือง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ด้านนิเวศวิทยา ประชากร อาชีพ และเศรษฐกิจ สถาบันสังคม และกลุ่ม-องค์การทางสังคม
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-3
1. บทนำ
- ความหมายของสังคมวิทยาชนบทและเมือง
- ประวัติความเป็นมา
- ความหมายของชุมชนแบบชนบทและเมือง
- ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง
- ร่วมบรรยายอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ

4-7
2. ลักษณะสังคมชนบทและเมือง
- ลักษณะสังคมชนบท (การตั้งถิ่นฐาน, ประชากร, อาชีพ, ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม, สถาบันสังคม, องค์กรต่างๆ)
- ลักษณะสังคมเมือง (แบบการขยายตัวของเมือง, ประชากร,อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม, สถาบันสังคม, องค์กรต่างๆ)
- ร่วมบรรยายอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
- นำเสนองานหน้าชั้นเรียน
8
สอบกลางภาค
9-12
3. การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง
- กระบวนการกลายเป็นเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
- กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- ร่วมบรรยายอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
- นำเสนองานหน้าชั้นเรียน
13-16
4. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในสังคมชนบทและเมือง
- ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในสังคมชนบท
- ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในสังคมเมือง
- ร่วมบรรยายอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
- นำเสนองานหน้าชั้นเรียน

การวัดผล :
การวัดผล
คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 %
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 20
รายงาน แบบฝึกหัด 20
สอบกลางภาค 20
คะแนนปลายภาคเรียน 40 %
 


การประเมินผล :

A = 80-100
B+= 75-79
B = 70-74
C+= 65-69
C = 60-64
D+= 55-59
D = 50-54
E = 0-49
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
เชิดชาย เหล่าหล้า. สังคมวิทยาเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. 2520.
ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.
บุญนาค ตีวกุล. ชนบทไทย : การพัฒนาสู่ประชาสังคม. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2543.
รัชนีกร เศรษโฐ. สังคมวิทยาชนบท. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 2528.
สนิท สมัครการ. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการทางสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 2544.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University