OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2524102
หลักมานุษยวิทยา
หน่วยกิต : 3
 
Principle of Anthropology
 
ภาคเรียนที่ : 1/2547
อาจารย์ผู้สอน : รัชนีวรรณ หมื่นพันธ์
โปรแกรมวิชา : สังคมศึกษา
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาความหมาย ลักษณะขอบข่าย และประวัติความเป็นมาของมานุษยวิทยา มานุษยวิทยากายภาพ วิวัฒนาการทางด้านคุณภาพและของมนุษย์ การปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เชื้อชาติของมนุษย์ มนุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมของมนุษย์ ระบบ ความเชื่อศาสนาและพิธีกรรม การสมรส ครอบครัวและระบบเครือญาติ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน ระเบียบวิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยา
 
จุดประสงค์ :
- มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของมานุษยวิทยา
- มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเชื้อชาติ วัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม ระบบ ความเชื่อ และพิธีกรรมของมนุษย์
- อธิบายเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในโลกปัจจุบันได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
1. บทนำ
- ความหมายของมานุษยวิทยา
- ลักษณะของวิชามานุษยวิทยา
- สาขาย่อยของมานุษยวิทยา
- ประวัติความเป็นมาของวิชามานุษยวิทยา
- ประโยชน์ของวิชามานุษยวิทยา
- บรรยายและอภิปราย
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
2
2. มโนภาพวัฒนธรรมในวิชามานุษยวิทยา
- บรรยายและอภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
3
3. ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
- กิจกรรมกลุ่ม
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
4
4. การจัดระเบียบทางสังคม
- บรรทัดฐานทางสังคม
- สถานภาพ
- บทบาท
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่ม
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
5
5. สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของมนุษย์
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่ม
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
6
สอบกลางภาค
7-8
6. การวิจัยภาคสนามของวิชาหลักมานุษยวิทยา
- ศึกษาชุมชน
- กิจกรรมกลุ่ม
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
9-10
ศึกษาชุมชน
- ศึกษาชุมชน
- กิจกรรมกลุ่ม
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
11
7. การจัดระดับทางสังคม
- สังคมที่เท่าเทียมกัน
- สังคมที่จัดระดับสูงต่ำทางสังคม
- สังคมที่จัดช่วงชั้นทางสังคม (ชนชั้น + วรรณะ)
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่ม
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
12
8. การแต่งงาน ครอบครัวและเครือญาติ
- การแต่งงานและครอบครัว : การหน้าที่
- กฎเกณฑ์ของการแต่งงาน
- จำนวนคู่ครอง / การเลือกคู่
- สิทธิ หน้าที่และการแลกเปลี่ยนในการแต่งงาน
- ครัวเรือนเดี่ยว / ครัวเรือนขยาย
- เครือญาติ
- การสืบเชื้อสาย
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
13-14
9. ศาสนาและระบบความเชื่อ
- หน้าที่ของศาสนา
- พิธีกรรมทางศาสนา และการปรับตัว
- ศาสนาและระบบสัญลักษณ์
- ประเภทต่างๆ ของความเชื่อทางศาสนา
- การปฏิบัติและพิธีกรรม
- การจัดระเบียบขององค์กรทางศาสนา

- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
15-16
10. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน
- การเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความพอใจมากกว่าเดิม
- ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง
- เทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
- บรรยายและอภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ

การวัดผล :
1. การวัดผล
คะแนนระหว่างภาคเรียน 70%
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- รายงาน
- แบบฝึกหัด
คะแนนปลายภาคเรียน 30%
 


การประเมินผล :

A = 80 – 100
B+= 75 – 79
B = 70 – 74
C+= 65 – 69
C = 60 – 64
D+= 55 – 59
D = 50 – 54
E = 0 – 49
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
งามพิศ สัตย์สงวน. การวิจัยทางมานุษยวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 , 210 หน้า
---------------------- หลักมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์ 2534 , 224 หน้า
นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ. มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540 , 352 หน้า
อมรา พงศาพิชญ์. วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 , 230 หน้า
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University