OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2062504
ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยกิต : 3( 3-0)
 
East and Southeast Asian Music
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : อรอนงค์ อิงชำนิ
โปรแกรมวิชา : ดนตรี
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวเอชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เครื่องดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
 
จุดประสงค์ :
1.ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
2. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมดนตรีแต่ละชาติในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการถ่ายโยงทางวัฒนธรรมของดนตรีและลักษณะเอกลักษณ์ของดนตรีแต่ละชาติได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
1.อธิบายเกี่ยวกับแนวการสอน
2.เนื้อหาวิชา ศึกษาแบบแผนของดนตรีโดยมีขอบข่ายในการศึกษา
ดนตรีเอเชีย ดนตรีจีน ดนตรีเกาหลี ดนตรีญี่ปุ่น
ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดนตรีอินโดนีเซีย ดนตรีฟิลิปินล์ ดนตรีมาเลเซีย ดนตรีเขมร ดนตรีเวียดนา ดนตรีไทย ดนตรีลาว
เอเชียใต้ ดนตรีอินเดีย
3.ลักษณะการแบ่งดนตรีตามหลักEthnomusicology
อภิปรายเกี่ยวกับบริบททางสังคมของวัฒนธรรมดนตรีเอเชีย
2-5
ศึกษาแบบแผนของดนตรี บริบททางสังคมวัฒนธรรมดนตรี วัฒนธรรมของดนตรีเอเชีย
ประเทศ จีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี
ศึกษาจากวีดีทัศน์
สัมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการถ่ายโยงทางวัฒนธรรม
6
การถ่ายโยงทางวัฒนธรรมดนตรีในเอเชียตะวันออก
เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมดนตรีเอเชีย (ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี)
ศึกษาจากโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับเครื่องดนตรีทั่วโลก
*ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซด์ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับดนตรีประเให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซด์ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับดนตรีประเทศต่างๆทศต่างๆ
7 -12
ศึกษาแบบแผนของดนตรี บริบททางสังคมวัฒนธรรมดนตรี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดนตรีอินโดนิเซีย ดนตรีฟิลิปินล์ ดนตรีมาเลเซีย ดนตรีพม่า ดนตรีเขมร ดนตรีเวียดนาม ดนตรีไทย ดนตรีลาว
ศึกษาเอกสารคำสอน
ศึกษาจากวีดีทัศน์
ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซด์ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับดนตรีประเทศต่างๆ
13-15
ศึกษาแบบแผนของดนตรี บริบททางสังคมวัฒนธรรมดนตรี เอเชียใต้ ประเทศอินเดีย
สรุปผลการเรียน
ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับเครื่องดนตรีทั่วโลก
วีดีทัศน์
เชิญวิทยากร
ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซด์ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับดนตรีประเทศต่างๆ
16
สอบปลายภาค

การวัดผล :
1. การเข้าห้องเรียน ไม่ต่ำกว่า 80%
2.รายงาน
3. การสอบ
 


การประเมินผล :

 
ตำราเรียนหลัก :
ดวงใจ อมาตยกุล. ดนตรีตะวันออก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2533
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. ดนตรีเอเชียตะวันออก. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2540
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University