OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2500102
วิถีไทย
หน่วยกิต : 3
 
Thai Living
 
ภาคเรียนที่ : 1/2547
อาจารย์ผู้สอน : รัชนีวรรณ หมื่นพันธ์
โปรแกรมวิชา : สังคมศึกษา
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและในชนบท วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปัญหาและแนวทางจัดการปัญหาสังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และท้องถิ่น การดำเนินชีวิตแบบเพียงพอ ตลอดถึงวิสัยทัศน์ด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองที่คนไทยอยากเห็น
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจลักษณะทั่วไปด้านสังคม ทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมไทยและสามรถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจที่มาของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาในสังคม ตลอดจนการเลือกวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อให้ปลอดภัยจากปัญหาในสังคมไทย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการมีส่วนร่วมในการสานงานตามพระราชดำริ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในอนาคตอันเป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-3
1. วิวัฒนาการและลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
- วิวัฒนาการของสังคมไทย
- ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
4-6
2. วัฒนธรรม ประเพณีไทย และการเปลี่ยนแปลง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมไทย
- ประเพณีไทย
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมไทย
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
7-9
3. ปัญหาสังคมไทย
- ความหมายและลักษณะของปัญหาสังคม
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
- ประเภทของปัญหาสังคม
- แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทย
- สภาพปัญหาปัจจุบันในสังคมไทย
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
- ศึกษาชุมชน
10
ทดสอบกลางภาค
11-12
4. ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
- นำเสนองานในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
- ศึกษาชุมชน
13-14
5. ภูมิปัญญาไทย
- ความหมา และลักษณะของภูมิปัญญาระดับชาติระดับท้องถิ่น
- ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย
- ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
- สาขาภูมิปัญญาไทย
- การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
- นำเสนองานในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
- ศึกษาชุมชน
15-16
6. วิสัยทัศน์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
- วิสัยทัศน์
- ธรรมาภิบาล
- ประชาคม
- บรรยายและอภิปราย
- ทำแบบฝึกหัด
- ค้นคว้าจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ

การวัดผล :
คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 %
สอบกลางภาค
รายงาน แบบฝึกหัด
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
คะแนนปลายภาคเรียน 40 %
 


การประเมินผล :

A = 80-100
B+= 75-79
B = 70-74
C+= 65-69
C = 60-64
D+= 55-59
D = 50-54
E = 0-49
 
ตำราเรียนหลัก :
 


เอกสารประกอบการเรียน :
กฤษณา วงษาสันต์ และคณะ. วิถีไทย. กรุงเทพฯ : เธิรด์เวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542.
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542.
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สำนักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544.
สวนดุสิต, สถาบันราชภัฏ. วิถีไทย. กรุงเทพฯ : เธิรด์เวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543.
สุพัตรา สุภาพ. ปัญหาสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนพานิช, 2542.
ส่งเสริมสหกรณ์, กรม.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์,2542.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University