OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 2552101
การปกครองท้องถิ่นไทย
หน่วยกิต : 3 (3-0)
 
Thai Logal Government
 
ภาคเรียนที่ : 1/2547
อาจารย์ผู้สอน : พิเชตวุฒิ นิลละออ
โปรแกรมวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ที่เป็นรากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเน้นการปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่ อำนาจ รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน
 
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีของการปกครองท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นมา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การบริหารงาน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นไทยรูปแบบต่างๆ
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
- แนะนำกระบวนการเรียนการสอน , ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองของไทย
แนะนำเนื้อหาวิชา , ข้อตกลงร่วมกันก่อนเรียน
2
- ความหมาย องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ความสำคัญ และหน้าที่ความรับผิดชอบของการปกครองท้องถิ่น
บรรยาย , กิจกรรม
3
- หลักการ แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
บรรยาย , กิจกรรม
4
- ประวัติความเป็นมา และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
บรรยาย , กิจกรรม
5
- การปกครองท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญ
บรรยาย , กิจกรรม
6
- ประเมินผลการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
สอบกลางภาค
7
- กรุงเทพมหานคร
บรรยาย , อภิปราย
8
- เมืองพัทยา
บรรยาย , อภิปราย
9
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สัมมนา , อภิปราย
10
- เทศบาล
สัมมนา , อภิปราย
11
- องค์การบริหารส่วนตำบล
สัมมนา , อภิปราย
12-15
- นำเสนอผลการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ. , เทศบาล , อบต.)
นำเสนอรายงาน , อภิปราย
16
- สรุปบทเรียน
บรรยายสรุป , อภิปราย

การวัดผล :
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน (60%)
1.) สอบกลางภาค 20%
2.) การมีส่วนร่วม 20% (เข้าชั้นเรียน 10% , เข้าร่วมกิจกรรม 10%)
3.) รายงาน 20% (นำเสนอรายงาน 10% , เนื้อหารายงาน 10%)
2. คะแนนปลายภาคเรียน (40%)
1.) สอบปลายภาค 40%
 


การประเมินผล :

เกรด A = 80-100%
เกรด ฺB+ = 75-79%
เกรด B = 70-74%
เกรด C+ = 65-69%
เกรด C = 60-64%
เกรด D+ = 55-59%
เกรด D = 50-54%
เกรด E = 0 - 49%
 
ตำราเรียนหลัก :
1. โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
1. ชำนิ ศักดิเศรษฐ์. ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2543.
2. ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท พิฑเนศ พริ้นทิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2539.
3. ธเนศวร์ เจริญเมือง. 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2544-2540. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2540.
4. ประทาน คงฤทธศึกษากร. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2526.
5. ประทาน คงฤทธศึกษากร. การปกครองเมืองพัทยา. เอกสารการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ อันดับที่ 68 คณะรัฐประศาสนศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534.
6. ประทีป ว่องวีระยุทธ์ และขวัญฤทัย จ่างจำรัส. การปกครองท้องถิ่นไทย. เอกสารประกอบการสอน. สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2540.
7. ประหยัด หงษ์ทองคำ. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2523.
8. ประหยัด หงษ์ทองคำ. พัฒนาการทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์พาพาส จำกัด, 2539.
9. อุทัย หิรัญโต. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2523.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University