OIS   -   หน้าหลัก  

แนวการสอน

รหัสวิชา : 3503901
การวิจัยทางธุรกิจ
หน่วยกิต : 3(2-2)
 
Principles of Business Research
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
โปรแกรมวิชา : การบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพย์ฯ)
คณะ : วิทยาการจัดการ


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ นักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนด จุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย
 
จุดประสงค์ :
จุดประสงค์ของรายวิชา หลังจากเรียนวิชานี้แล้วผู้เรียนควรมีสมรรถภาพ ดังนี้

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ธรรมชาติของการวิจัย หลักการวิจัยทางธุรกิจและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ
2.สามารถจำแนกประเภทของการวิจัย และสามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเหมาะสม
3.สามารถบอกขั้นตอนและออกแบบการวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจมาลงมือปฏิบัติการวิจัยอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
5.สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
6.ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการวิจัยทางธุรกิจ และเขียนรายงานการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
7.มีจรรยาบรรณของนักวิจัยพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทางวิชาการด้านวิจัยได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1-2
- แนวคิดและกรอบความคิดของการวิจัย
ทางธุรกิจ
- ธรรมชาติของการวิจัย
- การพัฒนาการแสวงหาความรู้ของมนุษย์
- ลักษณะที่สำคัญและจรรยาบรรณนักวิจัย
- ความหมาย ความมุ่งหมาย
- หลักการและประโยชน์ของการวิจัยทาง
ธุรกิจ
แจกแนวการเรียนการสอน
- ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น
- ทดสอบก่อนเรียน
- บรรยายประกอบแผ่นใส
สื่อการเรียนการสอน
-แบบทดสอบก่อนเรียน
-แนวการเรียนการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
-แผ่นใส
-ใบงาน
3-4
- ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ
- ระเบียบวิธีการ และรูปแบบการวิจัยทาง
ธุรกิจ
อภิปราย ซักถาม
- บรรยายประกอบแผ่นใส
-สรุปงานวิจัยในการ์ด 5 * 7
-แผ่นใส
-ใบงาน
-เอกสารประกอบการสอน
-การ์ด ขนาด 5 X 7 นิ้ว
5-6
การกำหนดปัญหาการวิจัย
- การเลือกหัวข้อวิจัย
- การออกแบบการวิจัย
- ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษากลุ่มย่อย
- การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
- บรรยายประกอบแผ่นใส
-ตัวอย่างหัวข้อการวิจัย
-เอกสารประกอบการสอน
-ใบงาน
-แผ่นใส
7-8
การวางแผนการวิจัย
- การเขียนเค้าโครงการวิจัย
- การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางธุรกิจ
- เทคนิคการรวบรวมข้อมูล
- เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษากลุ่มย่อย
- การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
- การค้นคว้างานวิจัย
- การฝึกเขียนโครงการวิจัย
- บรรยายประกอบแผ่นใส
ตัวอย่างกรณีศึกษา
- ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย
- เอกสารประกอบการ
สอน
- ตัวอย่างเค้าโครงการวิจัย
- แผ่นใส
9-10
ทดสอบย่อยกลางภาค
- เสนอหัวข้อการวิจัยทางธุรกิจ
- สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ
การทดสอบ
- บรรยายประกอบแผ่นใส
- การเสนอหัวข้อวิจัยพร้อม
ส่งโครงร่างการวิจัยที่สนใจ
แบบทดสอบ
- ตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ
- เอกสารประกอบการสอน
- แผ่นใส
11-12
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
- การแปลความหมายข้อมูล
ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์
- ฝึกแปลความหมายข้อมูล
ตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจ
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- แผ่นใส
13-14
ปฏิบัติการการทำวิจัยทางธุรกิจ
- การเขียนรายงานการวิจัยทางธุรกิจ
นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
วิจัยอย่างง่าย
- ตรวจความถูกต้องของ
โครงร่างการวิจัย
- บรรยายประกอบแผ่นใส
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน
การวิจัย
- เอกสารประกอบการสอน
- ตัวอย่างบทคัดย่อ
14-16
ปฏิบัติการการทำวิจัย ฯ
- การอ่านงานวิจัย
- การประเมินผลการวิจัย
- การนำผลการวิจัยไปใช้
-แบ่งกลุ่มอ่านงานวิจัย
- นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
วิจัยอย่างง่าย - บรรยายประกอบแผ่นใส
- ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
-เอกสารประกอบการสอน
-ตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ (ห้องสมุด)

การวัดผล :
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 % แยกเป็น
1.1.1 เข้าชั้นเรียน 5 %
1.1.2 คุณภาพของเค้าโครงการวิจัย 10 %
1.1.3 คุณภาพของงานวิจัย(เต็มรูปแบบ) 30 % (งานกลุ่มๆ ละ 2 คน)
1.1.4 การทดสอบกลางภาค 15 %
(สอบเขียนโครงร่างการวิจัย)

1.2 คะแนนปลายภาคเรียน 40 % (open book, short note 2 p. A4)
 


การประเมินผล :

A = 80 - 100
B+ = 75 - 79
B = 70 - 74
C+ = 65 - 69
C = 60 - 64
D+ = 55 - 59
D = 50 - 54
E = 0 - 49
 
ตำราเรียนหลัก :
นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี. ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2538.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
1.ดวงใจ วีสกุลและคณะ. สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.
2.นงลักษณ์ วิรัชชัย. การเลือกปัญหาและการกำหนดปัญหาการวิจัย. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ประชาชน. 2538.
4.บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น. 2535.
5.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ. บีบีพับลิชชิ่ง. 2542.
6.พันธิพา สุนทรารชน. สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2532.
7. ยุทธพงษ์ กัยวรรณ. พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น. 2538.
8. เรืองอุไร ศรีนิลทา. ระเบียบวิธีวิจัย.กรุงเทพฯ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม.มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 2535.
9.วีรยา ภัทรอาชาชัย. หลักการวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : อินเตอร์พริ้นติ้ง, 2539.
10. ศักดิ์ชาย เพชรช่วยและสุดนิสา เพชรช่วย. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล. สถาบันราชภัฏภูเก็ต. 2546.
11. ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ. เอเอ็นการพิมพ์. 2541.
12. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. สนุกกับงานวิจัย. กรุงเทพฯ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.2544.
13.สรชัย พิศาลบุตร, สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ. วิทยพัฒน์. 2542.
14. สุภางค์ จันทวนิช. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539.
15.อภินันท์ จันตะนี , ศรีเพชร เลิศพิเชฐ์ และอุเทศ สรแก้ว. วิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ.พิทักษ์อักษร. 2539.
16.อัจฉรีย์ จันทลักขณา, หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 2544.
17. อุทุมพร จามรมาน. การเขียนโครงการวิจัย. กรุงเทพฯ . ฟันนี่พับลิชิ่ง. 2533.
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.iusb.edu/
http://www.nrct.go.th
http://www.car.chula.ac.th
http://onec.go.th
 
 

ระบบแนวการสอนออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University