แนวการสอน

รหัสวิชา : 3501201
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
หน่วยกิต : 3(2-2)
 
 
ภาคเรียนที่ : 1/2550
อาจารย์ผู้สอน : พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
โปรแกรมวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่วกับโปรแกรมสำเร้๗รูปที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เช่น การจัดการงานเอกสารทั่วไป การคำนวณ การจัดทำรายงาน สรุปข้อมูลการขายสำหรับผู้บริหาร การพยากรณ์ยอดขายของเดือนถัดไป ระบบจัดการข้อมูล เช่น การนัดหมายประชุม การสื่อสาร การทำปฏิทินการทำงาน การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การตกแต่งงานนำเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงในธุรกิจ
 
จุดประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
 1
 แนะนำรายวิชาเรียน
ทดสอบการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ฝึกปฏิบัติ
 
 2-4
 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
 ฝึกปฏิบัติ
 
 5-7
 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 ฝึกปฏิบัติ
 
 8
 Midterm
 สอบปฏิบัติ
 
 9-15
 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
 ฝึกปฏิบัติ
 
 16
 Final
 สอบปฏิบัติ
 

การวัดผล :
1. คะแนนเก็บระหว่างเรียน 40%
2. สอบกลางภาคเรียน 30%
3.สอบปลายภาคเรียน 30%
 


การประเมินผล :

A : 80-100
B+ : 75-79
B : 70-74
C+ : 65-69
C : 60-64
D+ : 55-59
D : 50-54
E : 0-49
 
ตำราเรียนหลัก :
กรภัทร์ สุทธิดารา.Basic & Advance Excel 2003. พิมพ์ครั้งที่ 2.นนทบุรี: ไอดีซีฯ,2547
นนทนี แขวงโสภา. Advance Excel. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2549.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :