แนวการสอน

รหัสวิชา : 1072309
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
หน่วยกิต : 2(1-2)
 
Music and Movement for Preschool Children
 
ภาคเรียนที่ : 2/2548
อาจารย์ผู้สอน : สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว
โปรแกรมวิชา : การศึกษาปฐมวัย
คณะ : ครุศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา :

แนวคิดและหลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
ความหมายของดนตรีกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลือกเพลงประกอบ การจัดกิจกกรมการร้องเพลง การฝึกท่าทางประกอบเพลง ความหมายและความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในร่มและกลางแจ้ง การเคลื่อนไหวเบื้องต้น การเล่นประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ต่างๆ การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์
 
จุดประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ :-
1. อธิบายถึงแนวคิดและหลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัยได้
2. อธิบายถึงความหมายของดนตรีกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้
3. เลือกเพลงประกอบ การจัดกิจกกรมการร้องเพลงและสามารถฝึกท่าทางประกอบเพลงได้
4. อธิบายถึงความหมายและความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในร่มและกลางแจ้งได้
5. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การเล่นประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
การเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ต่างๆ การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ได้
6. เขียนแผนและทดลองจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัยได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
 1
 - ปฐมนิเทศ
- ความหมายและความมุ่งหมายของการเคลื่อนไหว
 บรรยาย
อภิปราย
 
 2
 - การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
 บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ
 
 3-4
 - จังหวะ เพลงและท่าทางประกอบเพลงเด็กปฐมวัย
 ฝึกปฏิบัติ
 
 5
 - กิจกรรมพื้นฐานและการเขียนแผนการสอน
 ฝึกปฏิบัติ
 
 6-7
 - กิจกรรมการเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหา
 ฝึกปฏิบัติ
 
 8
 ทดสอบ
 ทดสอบ
 
 9-11
 - รูปแบบการเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหา
 ฝึกปฏิบัติ
 
 12-13
 - การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์
 ฝึกปฏิบัติ
 
 14
 - การเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์
 ฝึกปฏิบัติ
 
 15
 - เทคนิคที่ครูควรทำ/ไม่ควรทำในการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็ก
 - เทคนิคที่ครูควรทำ/ไม่ควรทำในการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็ก
 
 16
 สอบปลายภาค
 ทดสอบ
 
 
 
 
 สื่อการเรียนการสอน
1. เพลงสำหรับเด็ก
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เครื่องเคาะจังหวะ
4. สื่อประกอบการเคลื่อนไหว เช่น เชือก ผ้าเช็ดหน้า ห่วงหวาย ริบบิ้น ฯลฯ
5. เครื่องเล่นเทปและซีดี

การวัดผล :
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน
- การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 10 คะแนน
- สอบระหว่างภาค 10 คะแนน
- งานเดี่ยว 10 คะแนน
- งานกลุ่ม 10 คะแนน
- ผลิตสื่อ 10 คะแนน
- แผนการสอน 10 คะแนน
- สอบปฏิบัติ 10 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
 


การประเมินผล :

A 80 – 100 คะแนน
B+ 75 – 79 คะแนน
B 70 – 74 คะแนน
C+ 65 – 69 คะแนน
C 60 – 64 คะแนน
D+ 55 – 59 คะแนน
D 50 – 54 คะแนน
E 0 – 49 คะแนน
 
ตำราเรียนหลัก :
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. สำนักงาน. การเคลื่อนไหวศึกษา คู่มือครูกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทางกายสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 . กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ,2535.
พิชิต ภูติจันทร์. กิจกรรมเข้าจังหวะ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์,2523.
 


เอกสารประกอบการเรียน :
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.แผนการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาลปีที่1 เล่ม 1 .กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2534.

ณรุทธ์ สุทธจิตต์.สาระดนตรีศึกษา.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2545.
เยาวพา เดชะคุปต์. กิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528.

Annarino,A.A. Fundamental Movement and Sport Skill Development for the Elememtary
and Middle School. Ohio : Charles E. Merrill , 1973.
Sanders , Stephen W. Desinging Preschool Movement Programs. Illinois : Human Kinetics
Publishers, 1992.
Sapra , A.V. and E.D. Michell. The Theory of Play and Recreation. 3rd ed., New York :
The Ronald Press , 1961.
Schurr. Evelyn L. Movement Experience for Children. 2nd ed. Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall, 1985.

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
www.naeyc.org